ရန်ကုန်လိုင်စင်ကို ပိတ်ထားတာ ၁၁ လ ကျော် ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်၍ အမြန်ဆုံးပြန်ခွင့်ပြုရန် ကားတင်သွင်းသူများလိုလားနေ

0

Full article


ရန္ကုန္လိုင္စင္နဲ႔ ကားတင္သြင္းျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားသည္မွာ ၁၁ လေကာ်္ ၾကျာမင့္ေနျပျီဖစ္၍ အျမန္ဆျုံးပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးရန္လေိုနတယ္လို႔ ကားတင္သြင္းေရာင္းခေ်နသူအမာ်းစု ကျေပာဆေိုနၾကပါတယ္။အစိုးရသစ္တက္လျာပီး ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႉ ေျဖေလာ်႔ရန္ ဟုဆိုကာ ရန္ကုန္လိုင္စင္နဲ႔ ကားတင္သြင္းျခင္းကို ယာယီပိတ္ထားခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္လိုင္စင္ ပိတ္ထားသည္မွာ ၁ႏွစ္နီးပါးရွေိနျပျီဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ တိက်သည့္ အျေဖကို မထုတ္ျပန္ဘဲ႐ွိေနတဲ့အတြက္ ကားတင္သြင္းသူမာ်း အားလျုံးပန္လည္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ေတာင္းဆေိုနၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္လိုင္စင္ပိတ္ထားတာ ၁ ႏွစ္ေလာက္ျဖစ္ေနျပီ။ကားတင္သြင္းတဲ့သူအားလုံး ဒီအျေဖကို သိခ်င္ေနၾကတယ္။ဘာဆက္လုပ္မယ္ဆိုတာကေိုပါ့။အခြန္ေတြကလည္း တေိုးကာက္လာတယ္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ကလည္းမေပေးသးဘူး ဒီႏွစ္ထဲမွာ ကန္သက္ခ်က္ေတြေတာ္ေတာ္မာ်းလာတယ္။ရန္ကုန္မွောနျပီး ရန္ကုန္လိုင္စင္နဲ႔ ကားမစီးရတောတာ့ သဘာဝမက်ဘူး။ျဖစ္ႏိုင္ရင္ နည္းလမ္းတစ္ခုနဲ႔ ျပန္ဖြင့္ေပးသင့္ပါတယ္လို႔ ကားတင္သြင္းေရာင္းခ်သူမာ်းႏွင့္ ကားအေရာင္စင္တာဖြင့္လွစ္ထားသူမာ်းက ေျပာၾကပါတယ္။

ယခုႏွစ္ကားအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမာ်းမွာ ဌာနဆိုင္ရာမာ်းရဲ႕ ကန္သက္လာတဲ့ မူဝါဒမော်းၾကာင့္ ဆိုးဝေါးသာ အျေခအေနႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရျပီး ရန္ကုန္လိုင္စင္ကို ျပန္ဖြင့္ေပးမည္ဆိုပါက ကားအေရာင္းအဝယ္အနည္းငယ္ ေကာင္းမြန္လာႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေခတ္သစ္

Author