ရန်ကုန်လိုင်စင်ကို စနစ်တစ်ခုဖြင့် ယခုနှစ်အတွင်း ခွင့်ပြုချထားပေးရန် လုပ်ဆောင်နေဟုဆို

0

Full article

လိုင္စင္ကို Yangon Vehicle Quota Certificate (YVQC) စနစ္ျဖင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္၍ ယခုနွစ္အတြင္း ခြင့္ျပဳခ်ထေားပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွေိၾကာင္း ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC စနစ္အတြက္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။ ရန္ကုန္လိုင္စင္ Yangon Vehicle Quota Certificate (YVQC) လက္မွတ္စနစ္ကို ၂၀၁၉ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ က်ပ္သိန္း ၉၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဆေိုသာ သတင္းမာ်းထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပေီးနာက္ မူဝါဒမျာ်းဖင့္ မကိုက္ညီ၍ ခြင့္မျပဳခဲ့ဘဲ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ ပိတ္ထားသည္မွာလည္း ၃ နွစ္ေကာ်္နီးပါးအထိ ၾကျာမင့္ေနခဲ့ၿပျီဖစ္သည္။

"ရန္ကုန္လိုင္စင္ကို စနစ္တစ္ခုနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ တခိ်ဳ႕မူဝါဒအခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးကိုတင္ျပထားပါတယ္။ ရန္ကုန္လိုင္စင္ကို YVQC စနစ္လိုမိ်ဳး တန္ဖိုးသတ္မွတ္ေရာင္းခေ်ပးဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။" ဟု ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC စနစ္အတြက္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေပးရန္ မေသခော်သး၍ ရန္ကုန္လိုင္စင္အဓိကရ႐ွိေနေသာ ယာဥ္အို၊ ယာဥ္ေဟာင္း အပ္ႏွံသည့္ အမည္ေပါက္စလစ္ေစ်းမာ်းမွာ ယခင္က က်ပ္ ၁၁၅ သိန္းမွ ယခုအခိ်န္တြင္ က်ပ္ ၁၃၅ သိန္း အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳျခင္းကို ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈေၾကာင့္ လြန္ခေဲ့သာ ၂၀၁၆ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ရန္ကုန္လိုင္စင္ျဖင့္ ကားတင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထား႐ွိခေဲ့ၾကာင္း သိရသည္။

Author