ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်း သံရည်ကြိုဖျက်သိမ်းရန် လက်ခံရရှိထားသော ကားစာရင်းများတင်ပြသွားရန် ကိစ္စများ

0