ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေးထုတ်ပြန်

0

Full article

ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။


အဆိုပါ နည်းဥပဒေပြင်ဆင်ချက်တွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အတွင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကျော် ခရီးစဉ်များအတွက် မော်တော်ယာဉ်/နောက်တွဲယာဉ် တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းတို့အတွက် ယာဉ်တစ်စီးချင်း၏ မှတ်ပုံတင်ခနှုန်းထားများ၊ မြန်မာ့အထူးစီးပွားရေးဇုန် လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များ၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် မှတ်ပုံတင်ခနှုန်းထားများနှင့် နည်းဥပဒေ ဖြည့်စွက်ချက်များပါဝင်သည်။

Author