ညာမောင်းကားသွင်းခွင့်မရှိတော့၍ ကားတင်သွင်းခွင့် လိုင်စင်ပါမစ် လျှောက်ထားလာမှု တစ်လလျှင် အစောင် ၃ဝ ဆယ်သာရှိ

0

Full article

၂၀၁၉ ႏွစ္တြင္လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမာ်းက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈအားညောမာင္းကားသြင္းခြင့္မ႐ွိေတာ့၍ ကားတင္သြင္းခြင့္ လိုင္စင္ပါမစ္ ေလွာ်က္ထားလာမႈ တစ္လလွ်င္ အေစာင္ ၃၀ ဆယ္သာ႐ွိ ေတော့ၾကာင္းစီးပြေားရးႏွင့့့့့့့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

ယခင္ ညောမာင္းကားတင္သြင္းခြင့္ရ႐ွိေသာ ႏွစ္မာ်းက ကားတင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ပါမစ္ေလွာ်က္ထားမႈမွာ တစ္လလွ်င္ ကားတင္သြင္းရန္ေလွာ်က္ထားလောသာ လိုင္စင္ အေစာင္ေရ ေထာင္ႏွင္ခီ်႐ွိေနေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ကစၿပီး ကားတင္သြင္းသည့္ လိုင္စင္ေလွာ်က္ထားမႈမာ်းနည္းပါးလာခေဲ့ၾကာင္း သိရပါသည္။

"အရင္ႏွစ္ေတြတုန္းက ညောမာင္းကားသြင္းလို႔ရတဲ့အတြက္ ကားတင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ေလွာ်က္ထားတာ ေထာင္ဂဏန္းအထိ႐ွိတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဘယ္ေမာင္းကားဆေိုတာ့ သိပ္မ႐ွိေတာ့ဘူး။ ပီးခဲ့တဲ့လေတြမွာ တစ္လကို လိုင္စင္ အေစာင္ ၃ဝေကာ်္ေကာ်္ေလာက္ပဲ႐ွိေတာ့တယ္။ "ဟု စီးပြေားရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကျေပာၾကားသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္လည္း မာ်းကိုသာ တင္သြင္းရန္ ကားတင္သြင္းခြင့္မိုဒယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ႏွစ္မကုန္ခင္ ၂ လအလို ေအာင္တိုဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေသာကားမာ်းလည္း ဝင္ေရာက္လောနရာ ကားတင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ေလွာ်က္ထားမႈပိုမို နည္းပါးလာႏိုင္ေၾကာင္း ကားတင္သြင္းသူမာ်းက ေျပာဆေိုနၾကသည္။

Policy

Author