၂၀၁၉ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူလာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်း

0

Full article

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူလာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

Reference: D:\SITHU\New Microsoft Excel WorksheetNew Microsoft Excel WorksheetSheet43 (2)

Author