မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းကို ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူများအနေဖြင့် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထံတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်

0

Full article

မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းကို ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူများအနေဖြင့် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထံတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်(၆) ၊ ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပါအချက်များအရ သိရသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ လက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်သော ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၆) ၊ ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ၏ အခန်း (၁) ပုဒ်ပ (၂) ၊ ပုဒ်မခွဲ (ဖ) တွင် မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းမှဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းကို ဆိုလိုသည်ဟုပါရှိပြီး၊ အခန်း (၈) လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ ပုဒ်မ (၄၃) တွင် မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်ဟုပါရှိသည်။ အခန်း (၅) ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ပုဒ်မ (၁၄)၊ ပုဒ်မခွဲ (စ) တွင် မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းဟုပါရှိသည်။ ထို့အပြင် အခန်း (၁) ပုဒ်မ (၂) ပုဒ်မခွဲ (ထ) တွင် မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးချက် သက်သေခံလက်မှတ် (Vehicle inspection Certificate) ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြချက်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းမှ ထုတ်ပေးထားသော မော်တော်ယာဉ် ကြံ့ခိုင်မှုရှိကြောင်း အထောက်အထား သက်သေခံလက်မှတ်ကို ဆိုလိုသည်ဟု ပါရှိသည်။


မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းကိုင်သူ (Operator) များ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိကို မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့မှ စစ်ဆေး၊ စောင့်ကြည့်၊ အကဲဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

Author