ကားအရောင်းစင်တာများ အရောင်းပြခန်းများ ရှိရမည့်မြေနေရာသတ်မှတ်ချက် လျော့ပေါ့ပေးသွားမည်

0

Full article

ကားအေရာင္းစင္တာမာ်း အေရာင္းျပခန္းမာ်းရွိရမည့္ ေျမေနရာသတ္မွတ္ခ်က္အျေားဖေလာ်႕ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြေားရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္သာ အမာ်းဆုံးဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွေိသာ ကားအေရာင္းစင္တာမာ်းႏွင့္ အေရာင္းျပခန္းအမာ်းစုအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေျမေနရာရွားပါးမႈေၾကာင့္ ေျဖေလာ်႕ေပျးခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ကားအေရာင္းျပခန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေျမေနရာအက်ယ္အဝန္းသည္ အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္ ၂၀၀၀၀ စတုရန္းေပ ကားအေရာင္းစင္တာတစ္ခုလွ်င္ ေျမေနရာ ၁၀၀၀၀ စတုရန္းေပ ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေျမေနရာရွားပါးမႈေၾကာင့္ ကားအေရာင္းျပခန္းအတြက္ ၁၄၀၀၀ စတုရန္းေပ ကားအေရာင္းစင္တာတစ္ခုအတြက္ ၉၀၀၀ စတုရန္းေပ အထေိလာ်႕ေပါ့၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ကားအေရာင္းစင္တာအသစ္ဖြင့္လွစ္မႈကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု နီးစပ္မႈမရွိပဲ ဖြင့္လွစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး အေရာင္းစင္တာႏွင့္ အေရာင္းျပခန္း ၁၉ခု ဖြင့္လွစ္ထားရွေိၾကာင္းသိရသည္။

ေခတ္သစ္

Author