စည်ပင်သာယာမှ အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း ယာဉ်ရပ်နားခ အပါအဝင် အခြားလုပ်ငန်းများ တင်ဒါခေါ်ယူမည်

0

Full article

![](/redline/content/images/2017/04/municipal-300x169.jpg)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယောရေးကာ္မတီ မွ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္တင္ဒျါပန္လည္ေခၚယူမႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယောရေးကာ္မတီၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ တြင္လာမည့္၂၇ရက္ နံနက္၁၀နာရီ တြင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ တင္ဒျါပန္လည္ေခၚယူမည့္လုပ္ငန္းမာ်းမွာ ၁ ေလွာ္ကားလွမ္း (ေထာက္ၾကန္႔လမ္းဆုံမွအမွတ္(၄)တာဆုံ လမ္းႏွင့္ အမွတ္(၄)တာဆုံလမ္းဆုံမွ ဝါးတရာစက္မႈ ဇုန္အထိ)၊ ၂ ေအာင္မဂၤလာအေဝျေးပးယာဥ္ရပ္နားခယာဥ္ဝင္ခေကာက္ချံခင္း ၊ ၃ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရုံႏွင့္ကုန္တငိရပ္နားစခန္း ယာဥ္ဝင္ခ ႏွင့္ယာဥ္ရပ္နားခကာက္ချံခင္း၊ ၄ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း ကုန္တင္ရပ္နားစခန္းယာဥ္ဝင္ခႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နားခေကာက္ချံခင္း၊ ၅ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရုံ ကုန္တင္ ရပ္နားစခန္း ဆိပ္ကမ္းကပ္ခႏွင့္ ကုန္တင္ကုန္ခ်ခြန္ေကာက္ချံခင္း၊ ၆ ဒဂုံဧရာအေဝျေးပးပြဲရုံရပ္နားစခန္း႐ွိ နေားနေဆာင္နားခေကာက္ချံခင္း၊ ၇ ကိ်ဳက္ကၠဆံ ယာဥ္အပိုပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးစခန္းယာယီပစၥည္းစုပုံခြန္ေကာက္ချံခင္း လုပ္ငန္းတို႔အား တင္ဒျါပန္လည္ေခၚယူမည္ျဖစ္သည္။

ေခတ္သစ္

Author