၂ဝ၁၈ အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်တွင် ထုတ်ပြန်မည့် ခုနှစ်သတ်မှတ်ချက်များ

0

Full article

၂ဝ၁၈ အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်တွင် ထုတ်ပြန်မည့် ခုနှစ်သတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါ ပုံအတိုင်းဖြစ်မည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။

Author