၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းအတွက် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်သတ်မှတ်သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်

0

Full article

၂၀၂၀ ခုနှစ် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းအတွက် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်အား မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၀/၂၀၁၉) အရ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်များအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း သတ်မှတ်လိုက်သည်။

(က)  ယာဉ်အို/ဟောင်း အစီအစဉ် (Consignment စနစ်အပါအဝင်)

၁။ လူစီးမော်တော်ယာဉ် (၁၃၅၀ cc နှင့်အောက်လူစီးယာဉ်များအပါအဝင်) - ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

၂။ ကုန်တင်ယာဉ်များ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

၃။ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ (Mini Bus / City Bus / Express Bus) - ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

(ခ) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအစီအစဉ်

၁။ လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၁၃၅၀ cc နှင့်အောက်လူစီးယာဉ်များအပါအဝင်) - ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

၂။ ကုန်တင်ယာဉ်များ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

၃။ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ (Mini Bus / City Bus / Express Bus) – ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

(ဂ) ပုံမှန်လိုင်စင်ဖြင့်မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှု (FOC စနစ်ဖြင့်ပြည်ပမှလှူဒါန်းသည့် မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှုအပါအဝင်)

၁။ လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ - ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

၂။ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

၃။ ယန္တရားများ - ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း

၄။ မီးသတ်ယာဉ် - ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

၅။ လူနာတင်ယာဉ် - ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

၆။ နိဗ္ဗါန်ယာဉ် - ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

၇။ သာသနာရေးဆိုင်ရာယာဉ်များ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

၈။ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ - (Mini Bus / City Bus / Express Bus) – ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

(ဃ) အစိုးရဌာနများမှမော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှု

၁။ လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ - ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

၂။ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

၃။ ယန္တရားများ - ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း

၄။ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ - (Mini Bus / City Bus / Express Bus) – ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

မှတ်ချက်။  

(က)  နိုင်ငံတော်အတွက်လှူဒါန်းသည့်မီးသတ်ယာဉ်နှင့် လူနာတင်ယာဉ်များလျှောက်ထားရာတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မော်ဒယ်အထိသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ နိုင်ငံတော်အတွက် လှူဒါန်းသည့် မီးသတ်ယာဉ်နှင့်လူနာတင်ယာဉ်များအတွက် လက်ဝဲစတီယာရင်အပြင် လက်ယာစတီယာရင်များပါတင်သွင်းခွင့်ပြုမည်။

(ခ)  အများပြည်သူသုံးလမ်းများပေါ်တွင် မောင်းနှင်အသုံးပြုခြင်းမရှိသည့် Excavator, Bulldozer, Wheel Loader, Vibratory Roller, Clamp Loader, Motor Grader, Road Roller Compactor, Bridge Crane, Gantry Crane, Tower Crane, Pilling Machine, Crawler
Drill/Crane, Overhead Travelling Crane, Mobile Crane,
Rough - Terrain Crane, Forklift, Boom Lift, Asphalt Finisher (ကတ္တရာခင်းစက်) စသည့် လုပ်ငန်းသုံး ယန္တရားများအား လွန်ခဲ့သော (၁၅) နှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်သည့်ယာဉ်များအဖြစ် တင်သွင်းခွင့်ပြုပါမည်။

(ဂ)  နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အထက်အပိုဒ် (၁) ၊ (က) နှင့် (ခ) ပါ သက်မှတ်ချက်အတိုင်း အရောင်းစင်တာ/ပြခန်းမှ ဝယ်ယူခွင့်ပြုပါမည်ဟုပါရှိသည်။


Ref : https://www.commerce.gov.mm/sites/default/files/auto%20mobile.pdf

Author