ပြည်ပနိုင်ငံမှ တင်သွင်းလာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အကောက်ခွန် နှူန်းထားများ ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည်

0

Full article

![width=300](/redline/content/images/2017/04/custom-300x225.jpg)

ျပည္ပႏိုင္ငံမာ်းမွ တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမာ်းကို အေကာက္ခြန္ ႏႉန္းထားမာ်း ေျပာင္းလေဲကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနကသိရပါတယ္။ ျပည္ပက တင္သြင္းလာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းမာ်းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ လုပ္ငန္းသုံးကားမာ်းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမာ်းကို ေျပာင္းလေဲကာက္ခံမျွာဖစ္ရာ ယခင္ေကာက္ခေံနတဲ့ လုပ္ငန္းသုံးကားမာ်းကို အေကာက္ခြန္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အစား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ လွ်ပ္စစ္ကားမာ်းကို ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေျပာင္းလေဲကာက္ခံသြားမျွာဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အေကာက္ခြန္ႏႉန္းထားမာ်း ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ သို႔တင္ျပထားၿပျီးဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ေၾကျငောပးသြားမျွာဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကားမာ်းကို အခြန္တျိုးမင့္ေပေးဆာင္ရမႉေၾကာင့္ ေစ်းႏႉန္းမျာ်းမင့္တက္လာႏိုင္ျပီး အခြန္ႏႉန္းထား မာ်းတျိုးမင့္လာခဲ့မႉမော်းၾကာင့္ ကားတင္သြင္းရာမွာ လာမည့္ႏွစ္တြင္ သိသာစြာ ေလွာ့်နည္လာႏိုင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ေခတ္သစ္

Photo Credit

Author