၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ကားအစီး ၅ သိန်းကျော် ထုတ်ပေးရာ တစ်ဦးချင်းကားတင်သွင်းမှု အစီးရေပေါင်း ၃ သိန်းနီးပါးရှိ

0

Full article

ကားတင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒသစ္စတင္က်င့္သုံးခေဲ့သာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၅ ႏွစ္တာကာလာအတြင္း ကားအစေီးရ ၅ သိန္းေကာ်္တင္သြင္းခဲ့ရာ တစ္ဦးခ်င္းကားတင္သြင္းမႈ ၃ သိန္းနီးပါးရွေိၾကာင္း သိရသည္ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း အစားထိုး မူဝါဒ ေျပာင္းလဲ ခဲ့သည့္ အခိ်န္မွစ၍ ကားအသျုံးပဳမႈ မျာ်းပားလျာခင္းႏွင့္အတူ ကားတင္သြင္းမႈကို ပိုမိုတင္သြင္းလောၾကာင္းသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းအစားထိုးတင္သြင္းမႈႏွင့္တစ္ဦးခ်င္းကားတင္းသြင္းမႉ မွာ ၅ သိန္း ၈ ေသာင္းနီးပါး႐ွိပီးတစ္ဦးခ်င္းတင္သြင္းမႉမွာ ကယးတင္သြင္းမႉထက္ဝက္ခန္႔႐ွိသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းအစားထိုးတင္သြင္းမႈႏွင့္တစ္ဦးခ်င္းကားတင္သြင္းမႈမွာ ၅သိန္း ထက္ဝက္ခန္႔ရွိသည္။

အေရာင္းစင္တာမာ်းမွတင္သြင္းမႈသည္ ၅ေသာင္းနီးပါးခန္႔ရျွိပီး ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းစလစ္ျဖင့္ တင္သြင္းမႈ ၂ သိန္းေကာ်္ရွေိၾကာင္းသိရသည္။

ထိုကားတင္သြင္းမႈ ၅ႏွစ္တာအတြင္း ကားအစေီးရ ၅သိန္း ၈ေသာင္းခန္႔တြင္ အခြန္ေငြေကာက္ခံရရွိမႈေငြက်ပ္ ၁၄၅၀ ဘီလီယံ ႏုိင္ငေံတာ္ဘဘ႑ာေငြရရွိခေဲ့ၾကာင္းသိရသည္။

ေခတ္သစ္

Author