နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့် နှင့် မြန်မာ့စက်သုံးဆီလုပ်ငန်း

0

Full article

![](/redline/content/images/2017/04/petrol-300x225.jpg)

စက္သုံးဆျီဖန့္ျဖဴးေရာင္းချ်ခင္းလုပ္ငန္း နိုင္ငျံခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွေုကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဥေီးအာင္နိုင္ဥျေီးပာဆို။

Source from MyanmarTimes,

Photo Credit

Author