ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတု ၇ ခု ကညန ရုံးသို့ လာရောက်အပ်နှံ ၊ YBS ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတု ၄ ခုပါ

0

Full article

အစိုးရက ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အတုကိုင္ေဆာင္ထားသူမာ်းအား ကညနရုံးသို႔ လိုင္စင္လောရာက္အပ္ႏွံခိုင္းလ်က္ရွိရာ ယခုအခိ်န္အထိ လိုင္စင္အတု ၇ ခု လောရာက္အပ္ႏွံထား႐ွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္ YBS ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အတု ၄ ခုပါ႐ွိေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကေန သိရသည္။

 ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အတျုပဳလုပ္သူမာ်း၊ ဝွီးတပ္ အတျုပဳလုပ္သူမာ်း ႏွင့္ ကညန မွထုတ္ေပေးသာ စာရြက္စာတမ္းအတျုပဳလုပ္သူမာ်းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကြင္းဆက္တရားခံမာ်းကေိုဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးလွ်က္ရွေိနၿပီး ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အတုကိုင္ေဆာင္ထားသူမာ်းအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္ျဖင့္လောရာက္အပ္ႏွံၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ဆက္လက္အသျုံးပဳေနပါက စစ္ေဆေးတြ႔ရွိလွ်င္အျမင့္ဆျုံးပစ္ဒဏ္ေထာင္ဒဏ္(၁၄)ႏွစ္အထိခ်မွတ္ႏုုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

" ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အတုကိုင္ေဆာင္ထားရင္လာအပ္ၾကဖို႔လည္းအသေိပးထားပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အတုလာၿပီးအပ္တာ ၇ ဦးရွိတယ္။ YBS ယာဥ္လိုင္စင္အတု ၄ ခုပါတယ္။ လိုင္စင္အတုကို လာအပ္တဲ့သူကို ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ေျဖဖို႔ အကူအညေီပးသြားပါမယ္္။"ဟု ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွတာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ယခေုလောလာဆယ္ အစိုးရက ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အတျုပဳလုပ္မႈတြင္ပါဝင္ေသာ တရားခံ ၅ ဦးကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး မႈမျာ်းပဳလုပ္လ်က္ရွေိၾကာင္းသိရသည္။
Law Enforcement

Author