ဆိပ်ကမ်းတွင် ကားလာရောက်ထုတ်ယူရာတွင် မှတ်ပုံတင်မှန်ကန်မှူရှိမရှိ စစ်ဆေးသွားမည်

0

Full article


ျပည္ပက ကားမွာယူတင္သြင္းပီး သက္ဆိုင္တဲ့ဆိပ္ကမ္းမာ်းတြင္ ကားလောရာက္ထုတ္ယူသည့္အခါ မွတ္ပုံတင္မွန္ကန္မႉ႐ွိမ႐ွိ စစ္ေဆးသြားမျွာဖစ္တယ္လို႔ ဆိပ္ကမ္းအဏာပိုင္အႀကီးတန္းအရာ႐ွိတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မာ်း တင္သြင္းရန္ေလွာ်က္ထားရာတြင္ မွတ္ပုံတင္အတုမျာ်းဖင့္ေလွာ်က္ထားမႉမာ်း႐ွိေနပီး အမႉဖြင့္အေရးယူထားသူ ၂၀ ဦးခန္႔႐ွိေနတယ္လို႔ စီးပြေားရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။

ကားလောရာက္ထုတ္ယူမည့္ဆိပ္ကမ္းမာ်းတြင္လည္း မွတ္ပုံတင္မွန္ကန္မႉ႐ွိမ႐ွိ စစ္ေဆးသြားမျွာဖစ္ရာ မွတ္ပုံတင္အတျုဖစ္ေနျခင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထျားခင္းတို႔ကို႔ ထေိရာက္စြာအေရးယေူဆာင္ရြက္သြားမျွာဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ကားထုတ္တဲ့အခါ မွတ္ပုံတင္အတေုတြနဲ႔မွတ္ပုံတင္ထားၾကတယ္လို႔ ၾကားထားပါတယ္။ကားလာထုတ္တဲ့သူနဲ႔ မွတ္ပုံတင္ကိုက္ညီဖို႔လည္းလိုပါတယ္။မွတ္ပုံတင္အတုဆိုရင္ အေရးယေူဆာင္ရြက္သြားမျွာဖစ္ပါတယ္။မွတ္ပုံတင္စစ္ေဆးဖို႔ လဝက အရာ႐ွိေတြကိုလည္းအကူအညေီတာင္းထားပါတယ္အထက္ပါဌာနကတာဝန္႐ွိသူကျေပာပါတယ္။

ဆိပ္ကမ္းမာ်းတြင္း ကားႏွင့္ပက္သက္တဲ့ပစၥည္းမော်းပာ်က္႐ွမႉမ႐ွိေအာင္စစ္ေဆးသြားမျွာဖစ္ရာ ဆိပ္ကမ္းအတြင္း လျုံခံဳေရးကင္မရာမာ်းကိုလည္း တိုးခဲ်႕တပ္ဆင္သြားမျွာဖစ္တယ္လို႔သိရသည္။

ကားတင္သြင္းတဲ့ လုပ္ငန္း႐ွင္ကိုယ္တိုင္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ကားထုတ္ယူရန္လိုအပ္ပီး ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာပါ႐ွိသူကိုသာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ယူခြင့္ေပးသြားမျွာဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေခတ္သစ္

Author