ကုန်သယ်ယူခွင့်လိုင်စင်ဖြင့် ကွန်တိန်နာတင်ဆောင်ပါက အရေးယူမည်

0

Full article

![width=300](/redline/content/images/2017/06/truck-300x200.jpg)

Photo Credit

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း ကုန္သယ္ယူခြင့္လိုင္စင္ ျဖင့္ကြန္တိန္နာတင္ပါက ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ ရာလုပ္ငန္းႏွစ္ဦးစလုံးကို အေရးယူမႈမျာ်းပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သိရပါသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကုန္စည္တင္ေဆာင္ခြင့္အတြက္ ကုန္စုံသယ္ယူခြင့္ လိုင္စင္ခ်ထေားပးၿပီး ကြန္တိန္နာတင္ေဆာင္ခြင့္ အတြက္ လိုင္စင္ သီးသန္႔ခ်ထေားပေးၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ကုန္သယ္ယူခြင့္လိုင္စင္နဲ႔ ကြန္တိန္နာတင္မယ္ဆိုရင္ အေရးယူခံရမယ္။ ကြန္တိန္နာသြင္းခြင့္လိုင္စင္နဲ႔လည္း အျခားကုန္ တင္လို႔မရဘူး။ ဒေါတြကိုကန္႔သတ္ထားတယ္ပါတယ္။ သျီးခားလိုင္စင္လုပ္ေဆာင္မျွာဖစ္ပါတယ္။

လို႔ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးတန္းအရာ႐ွိႀကီးတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ထိုကဲ့သို့ ကုန္စုံသယ္ယူခြင့္လိုင္စင္ႏွင့္ ကြန္တိန္နာတင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ သျီးခားစီခ်ထေားပးထားၿပျီးဖစ္၍ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ မျာ်းပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျပီးမွ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ျပဳမျွာဖစ္ပါတယ္။ ကုန္စည္တင္ယာဥ္မာ်းႏွင့္ ကြန္တိန္နာယာဥ္မာ်း သြားလာမႈမွ သတ္မွတ္တန္ပိုတင္ဆာင္မွူကိုလည္း အေရးယေူဆာင္ရြက္မျွာဖစ္ရာ သတ္မွတ္ထားသည့္ တန္ခိ်န္ထက္ ပိုမိုတင္ေဆာင္ပါက တံတား ျဖတ္သန္းခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေခတ္သစ္

Author