နယ်လိုင်စင် ကားများဈေးဆက်လက်မြင့်တက်နေ

0

Full article

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကားပါကင္ ေထာက္ခံခ်က္မခေ်ပေးသးသျဖင့္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ကားမာ်းအေရာင္းအဝယ္ မျဖစ္ပဲ နယ္လိုင္စင္ကားမာ်းသာ ေစ်းဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ရွေိနေၾကာင္း ကားတင္သြင္းသူမာ်းထံမွသိရသည္။ ကားပါကင္ေထာက္ခံခ်က္ မခေ်ပေးသေးသောၾကာင့္ နယ္လိုင္စင္ကပ္၍ တင္သြင္းမႈမာ်းရွိလျာပီး ယခင္ထက္ ေစ်းႏႈန္း ၅သိန္းဝန္းက်င္အထျိမင့္တက္လာခေံၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္ လိုင္စင္မရရွိသည့္အတြက္ နယ္လိုင္စင္မာ်းကပ္၍ ကားတင္သြင္းရာတြင္ မႏၱေလးလိုင္စင္ ဧရာဝတီလိုင္စင္ မာ်းႏွင့္ကပ္၍တင္သြင္းမႈမော်းၾကာငး္သိရသည္။

ရန္ကုန္ကားပါကင္က အိမ္စီးကေားတြ ဘာသတင္းမွ မထြက္ေသးဘူး။ တစ္ခိ်ဳ႕ေတြကလည္း ကားမွာထားတဲ့သေူတျြေပာလာလို႔ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပဖို႔အတြက္ နယ္လိုင္စင္ကပ္ျပီး သြင္းလာၾကတယ္။ ဒေါၾကာင့္ေစေ်းတြက ထပ္ျပီးတပ္ေနတယ္ ဟု ကားတင္သြင္းသူ လုပ္ငန္းရွင္မာ်းက ဆိုသည္။

လက္ရွိအခိ်န္တြင္ နယ္လိုင္စင္ကပ္၍ တင္သြင္းရာ မႏၱေလးလိုင္စင္တစ္ေစာင္လွ်င္ ၅သိန္းဝန္းက်င္ႏွင့္ ဧရာဝတီလိုင္စင္လွ်င္ ၄သိန္းခန္႔ေဈ်းဖစ္ေနျပီး ရန္ကုန္ကားပါကင္မျာ်းပန္ခေ်ပးမည္ဆိုပါက ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္က်သြားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေခတ္သစ္

Author