ယခုနှစ်အတွက် ကားတင်သွင်းခွင့် မူဝါဒ ကို ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ကြောင်း စီးကူးမှ ဖြေကြား

0

Full article

![width=300](/redline/content/images/2017/05/scscs-300x200.jpg)

ယခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ထေားသာ ကားတင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒအား ေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းသုံးကားမာ်းအား ဇူလိုင္လမွ စ၍ ညောမာင္းတင္သြင္းခြင့္ ပိတ္မည္ဆိုသည့္ သတင္းမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကာင္း စီးပြေားရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနအား ေမျးမန္ရာ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသုံးကေားတြကို ဇူလိုင္လမွ ညောမာင္း တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္လိုက္မယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆြေးႏြးထားတာလည္း လုံးဝမ႐ွိပါဘူး။၂၀၁၇ ကားတင္သြင္းတဲ့ သတ္မွတ္တဲ့ မူအတိုင္းပဲ သြားမွာပါ။ ဟု စီးပြေားရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန မွ အႀကီးတန္းအရာ႐ွိတစ္ဦး က ေျပာပါတယ္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကားတင္သြင္းမႉအရ ုျပည္ပမွကားတင္သြင္းျခင္းခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္းသုံးကုန္တင္ယာဥ္မာ်းကို တစ္ဦးခ်င္းအစီအစဥ္ျဖင့္ တင္သြင္းျခင္းအား ၂၀၀၇ မိုဒယ္မွ ၂၀၁၄ မိုဒယ္အထိ ဘယ္ေမာင္း၊ ညောမာင္းမချြဲခားဘဲ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားလွ်က္႐ွိရာ ၂၀၁၅ မိုဒယ္မွ ၂၀၁၇ မိုဒယ္အား ဘယ္ေမာင္းတစ္မိ်ဴးတည္းကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားလွ်က္႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။ စီးပြေားရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ပမွ ကားတင္သြင္းခြင့္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ႏွစ္ကုန္ခါနီးမွသာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေလ့႐ွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေခတ္သစ္

Photo Credit

Author