လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးရာတွင် ငွေကောက်ခံမှုနှုန်းထားများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်များသတ်မှတ်ခြင်း

0

Full article

ပြည်တွင်းကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ( Domestics Operator License) ထုတ်ပေးရာတွင် ကောက်ခံရမည့် မှတ်ပုံတင်ခနှင့် ငွေကောက်ခံမှုနှုန်းထားများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်များသတ်မှတ်ခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

Author