လျှော့ပေါ့ပေးထားသော အခွန်နှုန်းထားများကို ငွေသွင်းချလန်ရယူပြီးနောက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပေးသွင်းနိုင်

0

Full article

၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ သက်ညှာလျှော့ပေါ့ပေးထားသော အခွန်နှုန်းထားများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိသာ ခံစားခွင့်ပေးထားရာမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး နှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရသိရသည်။


စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ သက်ညှာလျှော့ပေါ့ပေးထားသော အခွန်နှုန်းထားများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့အထိသာ ခံစားခွင့်ရှိသောကြောင့် ၎င်းနေ့အမှီ လျှော့ပေါ့နှုန်းထားများကို ခံစားနိုင်ရန်အတွက် အခွန်ထမ်းပြည်သူများသည် စည်းကြပ်တောင်းခံထားသော ငွေသွင်းချလန်ကို ရယူပြီးနောက် အဆိုပါ ချလန်ပေါ်တွင် ၃၀-၉- ၂၀၂၀ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး ဘဏ်သို့ပေးသွင်းရမည် ဟူသော ဖော်ပြထားချက်အရ လတ်တလောတွင် ကူးစက်မှုပျံ့ပွားမှုနှုန်း မြင့်မားနေသော COVID -19 ကာလအတွင်း မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် လူအများ စုပြုံလျက် ငွေပေးသွင်းလျက်ရှိသည့်အတွက် ငွေသွင်းချလန်ပေါ်တွင် ၃၀- ၉- ၂၀၂၀ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ ဘဏ်သို့ပေးသွင်းရမည် ဟု ဖော်ပြထားစေကာမူ အခွန်ငွေပေးသွင်းခြင်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ နောက်ဆုံးထားပြီးပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး တင်သွင်းရမည့် စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေခွန်ကြေညာလွှာကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးရုံးများတွင် တင်ပြီး ကြေညာလွှာလက်ခံဖြတ်ပိုင်း (ပတခ(ဝင) -၁) ရပါက လူကိုယ်တိုင် စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုအပ်တော့ပဲ စိစစ်မှုများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ဆက်လက်စိစစ်ကာ လိုအပ်လျှင် တယ်လီဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခြား အီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊လူတွေ့၍သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ငွေသွင်းချလန်များကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယင်းသို့တင်သွင်းလာသည့် အခွန်ထမ်းများအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပါ သက်သာခွင့်များကိုလည်း ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားပါသည်။


စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထားသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေတွင် ၁ ကျပ်မှ သိန်း တစ်ထောင်အထိကို ၃ ရာခိုင်နှုန်းဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေတွင် ၆ ရာခိုင်နှုန်းဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်။

Author