ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့် (သို့) ပြည်တွင်းအရောင်းပြခန်းများမှ မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့် ပြုသွားမည်

0

Full article

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းတံဆိပ်ရရှိပြီး ၁ - ၁၀ -၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အသက် ၅၇ နှစ် နှင့်အထက် ရှိသည့် ပင်စင်ယူရန် (၃) နှစ်အလို ဖြစ်သော တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့် (သို့) ပြည်တွင်းအရောင်းပြခန်းများမှ မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့် ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။


ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့်ပြုကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းတံဆိပ်ရရှိပြီး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် အသက် ၅၇ နှစ်နှင့် အထက်ရှိသည့် ပင်စင်ယူရန် ( ၃) နှစ်အလိုဖြစ်သော တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ ဝန်ထမ်းများ (သက်ပြည့်အငြိမ်းစားမယူမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်ခံစားနေသော ဝန်ထမ်းများအပါအဝင်) အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်ရာထူးမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးအထိ ဝန်ထမ်းများအား ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် (သို့) ပြည်တွင်းအရောင်းပြခန်းများမှ ဝယ်ယူခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အောက် အဆင့် ဝန်ထမ်းများအား ပြည်တွင်းမှ SKD စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သောမော်တော်ယာဉ်များကို ဝယ်ယူခွင့်ပြုပါမည်။ တပ်မတော်မှနယ်ဘက်သို့ ဌာနကူးပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွင် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းတံဆိပ် လျှောက်ထားရရှိပြီးမှသာ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း/ ဝယ်ယူခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

တပ်မတော်သား အရာရှိကြီးများအား ရာထူးအဆင့်အလိုက် အချိန်ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် အငြိမ်းစားရယူရန် သတ်မှတ်ထားသည့်အတွက် စစ်မှုထမ်းကောင်းတံဆိပ်ရရှိထားပြီး ပင်စင်ယူရန် (၃ ) နှစ်အလိုဖြစ်သော တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ တပ်မတော်သားများ ( အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်အထိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ရာထူးအဆင့်တူသူ) ၅၀၁ ဦးအား ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်( သို့) ပြည်တွင်းအရောင်းပြခန်းများမှ မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့်ပြုပါမည်။

စစ်မှုထမ်းကောင်း တံဆိပ်ရရှိထားသည့် ပင်စင်ယူရန် (၃) နှစ်အလိုဖြစ်သော တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲတပ်မတော်သားများ (လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးအဆင့်မှ ရုံးအကူအဆင့်အထိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ရာထူးအဆင့်တူညီသူ)  ၄၀၄၉ ဦးအား ပြည်တွင်း SKD စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များကို ဝယ်ယူခွင့်ပြုမည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပင်စင်ယူရန် (၃) နှစ်အလိုဖြစ်သော ရဲမှုထမ်းကောင်းတံဆိပ်ရရှိထားသည့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် (အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်အထိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ရာထူးအဆင့်တူညီသူ) ၁၂၆ ဦးအား ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် (သို့) ပြည်တွင်းအရောင်းပြခန်းများမှ ဝယ်ယူခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ပင်စင်ယူရန် (၃) နှစ်အလိုဖြစ်သော ရဲမှုထမ်းကောင်းတံဆိပ်ရရှိထားသည့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်( လက်ထောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်မှ ရုံးအကူအဆင့်အထိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ရာထူးအဆင့်တူညီသူ) ၁၀၂၁ ဦးအား ပြည်တွင်း SKD စနစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သော မောတော်ယာဉ်များအားဝယ်ယူခွင့်ပြုမည်။ နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော စည်ပင်သာယာရေးဝန်ထမ်းများထဲမှ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းတံဆပ်ရရှိထားပြီး (၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အသက် ၅၇ နှစ်နှစ်နှင့်အထက်၊ ပင်စင်ယူရန် (၃) နှစ်အလိုဖြစ်သော တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ ဝန်ထမ်းများ ( သက်ပြည့် အငြိမ်းစားမယူမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်ခံစားနေသည့် ဝန်ထမ်းများအပါအဝင်) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရာထူးမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးအထိ ဝန်ထမ်းများအား ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် (သို့) ပြည်တွင်းအရောင်းပြခန်းများမှ ဝယ်ယူခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး လက်ထောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အောက်အဆင့်ဝန်ထမ်းများအား ပြည်တွင်း SKD စနစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ်များကို ဝယ်ယူခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခွင့်ပြုရာတွင် ခွင့်ပြုမည့်ငွေပမာဏအား ရာထူးအဆင့်အလိုက် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပြီး အမြဲတမ်းအတွင်း/ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရာထူးအတွက် သိန်း ၅၀၀ နှင့်ညီမျှသော CIF တန်ဖိုး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးများအတွက် သိန်း ၃၀၀ နှင့် ညီမျှသော CIF တန်ဖိုး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် အောက် ရာထူးများအတွက် သိန်း ၃၀၀ နှင့် ညီမျှသော စက်ရုံထုတ်ရောင်းဈေး ဟု သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။


နောင်နှစ်များတွင်လည်း အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် အသက် ၅၇ နှစ်နှင့်အထက်ရှိလာမည့် ပင်စင်ယူရန် ၃ နှစ်အလိုဖြစ်သော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းတံဆိပ်ရရှိထားပြီး၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်/ ဝယ်ယူခွင့်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

Author