လူနာတင်ယာဉ်များ၊ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များအတွက် သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေးထုတ်ပြန်

0

Full article

လူနာတင်ယာဉ်များ၊ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များအတွက် သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးခြင်းစီ အစီအစဉ်အရ ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များအား စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။


လူနာတင်ယာဉ်များအတွက် သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များမှာ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ညှိနှိုင်း အကြောင်းကြားစာ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးအကြောင်းကြားစာ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သို့ လိပ်မူ၍ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်လွှာ၊ Proforma invoice၊ မော်တော်ယာဉ်လှူဒါန်းခြင်းကတိစာချုပ်၊ နှစ်ဦးသဘောတူနိုင်ငံခြားငွေဘဏ်စာရင်းအသုံးပြုမည့်ဝန်ခံကတိ၊ နိုင်ငံခြားငွေဘဏ်စာအုပ်( မူရင်း/မိတ္တူ) ၊ ကိုယ်တိုင်လာရောက်မလျှောက်ထားနိုင်ပါက ပါမစ်လာရောက်လျှောက်ထားသူအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)၊ စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံပါက လာရောက်လျှောက်ထားသည် ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒ ဌာနခွဲသို့ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် Code No တောင်းခံရန်နှင့် Public Access Center တွင် သတ်မှတ်ပေးသည့် Code No တိုင်း Online လျှောက်ထားရန်နှင့် Online ဝင်ပြီးပါက သွင်းကုန်ဌာနခွဲတွင် Section တာဝန်ခံထံတွင် ပါမစ်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။


နိဗ္ဗာန် ယာဉ်များအတွက်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များမှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့၊ ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ( တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် / ခရိုင် / မြို့နယ်မှ ထုတ်ပေးထားသော မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ဖြင့်လျှောက်ထားမှုအား လက်မခံပါ)၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏အကြောင်းကြားစာ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သို့ လိပ်မူ၍ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်လွှာ၏ အကြောင်းကြားစာ၊ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်လွှာ၊ Proforma invoice၊ မော်တော်ယာဉ်လှူဒါန်းခြင်းကတိစာချုပ်၊ နှစ်ဦးသဘောတူနိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာရင်းအသုံးပြုမည့်ဝန်ခံကတိ၊ နိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာအုပ်( မူရင်း/မိတ္တူ)၊ ကိုယ်တိုင်လာရောက်မလျှောက်ထားနိုင်ပါက ပါမစ်လာရောက်လျှောက်ထားသူအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)၊ စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံပါက လာရောက်လျှောက်ထားသည် ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒ ဌာနခွဲသို့ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် Code No တောင်းခံရန်နှင့် Public Access Center တွင် သတ်မှတ်ပေးသည့် Code No တိုင်း Online လျှောက်ထားရန်နှင့် Online ဝင်ပြီးပါက သွင်းကုန်ဌာနခွဲတွင် Section တာဝန်ခံထံတွင် ပါမစ်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။


လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအစီအစဉ်အရ ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များမှာ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန် ကာယကံရှင်၏လျှောက်လွှာ၊ လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်နှင့်မိတ္တူ၊ လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ လျှောက်ထားသူ၏ သန်းခေါင်စာရင်းမူရင်း၊ ဘဏ်စာရင်း မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ လျှောက်ထားသူမှ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ခွင့်ပြုပါမစ်ထုတ်ပေးခဲ့သည့် စာရင်းတွင်မပါဝင်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ၊ Proforma invoice မူရင်း၊ Proforma invoice မူရင်းတွင် Reconditioned လျှောက်ထားပါက Reconditioned အချက် (၆) ချက်နှင့်အညီ တင်သွင်းထားကြောင်း ဝန်ခံကတိနှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ပါမစ်လျှောက်ထား မှုအား ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်လျှောက်ထားခြင်းအား ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

Author