ဧပြီလ မတိုင်ခင် ID ဖွင့်ထားသော delivery van အုပ်စု D ကားများကို အထူးကုန်စည်ခွန် ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပေးဆောင်ရမည်

0

Full article

ဧၿပီလ မတိုင္ခင္ ID ဖြင့္ထေားသ delivery van အုပ္စု D ကားမာ်းကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေပေးဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက သိရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒအရ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မာ်း အနက္ အင္ဂ်င္ပါဝါ ၁,၅၀၁ စီစီ မွ ၂,၀၀၀ စီစီအထိ ကားမာ်းကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခေံနရာမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလွာ့်ခေ်ကာက္ခံရန္ မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္အတည္ျပဳထားခေဲ့ၾကာင္း သိရသည္။
" အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒအရ ဧၿပီလမတိုင္ခင္ ID ဖြင့္ထားတဲ့ delivery အုပ္စု D ပါကေားတြကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေကာက္ခံမွာပါ။ ဧၿပီလမတိုင္ခင္ ကေားတြကေိုတာ့ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲသတ္မွတ္ေကာက္ခံသြားမွာပါ။အုပ္စု D ထဲမွာပါတဲ့ ကေားတြကို လိုင္စင္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ဘဲ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသြားမွာပါ။" ဟု အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ျပည္ပတင္သြင္းယာဥ္မာ်းကို အင္ဂ်င္ပါဝါ ၁,၅၀၀ စီစီမွ ၂,၀၀၀ စီစီအထိ ကားမာ်းကိုသာ အထူးကုန္စည္ခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ထက္ဝက္ေလွာ့်ခ် ေကာက္ခံသြားရန္ ျပည္ထာင္စုလြတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလိုက္ရာ အင္ဂ်င္ပါဝျါမင့္ ဇိမ္ခံကားမာ်းကိုမူ ယခင္ေကာက္ခေံနသည့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ အတိုင္းေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Author