စက်မှုဇုန်လိုက်ထရပ်နဲ့ ထရပ်ကား ကားအစီးရေ ၁၆ဝဝ ဒဏ်ကြေးဖြင့် ထုတ်လုပ်ခွင့်ပေးရန် ရှိနေ

0

Full article

![](/redline/content/images/2017/05/gege-2-300x300.jpg)

စက္မႉဇုန္လိုက္ထရပ္နဲ႔ ထရပ္ကား ကားအစေီးရ ၁၆၀၀ ဒဏ္ေၾကျးဖင့္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးသြားမျွာဖစ္တယ္လို႔ ဇုန္ထုတ္ကား ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ နီးစပ္သူမာ်း ထံကေနသိရပါတယ္။စက္မႉဇုန္လက္က်န္အင္ဂ်င္မာ်းသည္ ရန္ကုန္၊မႏၱေလးႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕မာ်းတြင္႐ွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိလက္က်န္အစိတ္အပိုင္းမာ်း ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ဒဏ္ေၾကျးဖင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳရန္ ကညနနဲ႔ ေဆြေးႏြးထား႐ွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဇုန္ထုတ္ထုတ္လုပ္တဲ့သေူတြ သြေားဆြေးႏြးတောတာ့႐ွိတယ္။ ဒဏ္ေၾကးနဲ႔ ျပန္ခြင့္ျပဳမယ္လို႔လည္း ၾကေားနရတယ္။ အခုထုတ္ခြင့္ေပးတဲ့ဟာက လိုက္ထရပ္နဲ႔ထရပ္ကေားတြပျဲဖစ္တယ္လို႔ စက္မႉဇုန္ကားထုတ္လုပ္တာနဲ႕ပက္သက္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းမာ်းကေန သိရပါတယ္။ စက္မႉဇုန္ထုတ္ကားမာ်း ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းထား႐ွိျပီး ထပ္မံထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ယခင္က တင္သြင္းထား႐ွိေသာ လက္က်န္အင္ဂ်င္မာ်းကိုမူ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီမွ ထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေခတ္သစ္

Photo Credit

Author