ပြည်သူမှ viber မှတစ်ဆင့် OCC သို့ ၁၂.၈.၂ဝ၁၆ မှ ၁၉.၈.၂ဝ၁၆ အထိ တိုင်ကြားမှုအပေါ်အရေးယူထားရှိပြီး ဒဏ်ငွေဆောင်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသော မော်တော်ယာဉ်များစာရင်း

0

Full article

 

12

12.8.2016 ေန႔အတြက္ ျပည္သူမွ viber မွတစ္ဆင့္ OCC သို႔ တိုင္ၾကားမႈအေပၚအေရးယူထားရျွိပီး ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္က်န္ရွေိနေသေးသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မာ်းစာရင္း13.8.2016 ေန႔အတြက္ ျပည္သူမွ viber မွတစ္ဆင့္ OCC သို႔ တိုင္ၾကားမႈအေပၚအေရးယူထားရျွိပီး ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္က်န္ရွေိနေသေးသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မာ်းစာရင္း

14.8.2016 ေန႔အတြက္ ျပည္သူမွ viber မွတစ္ဆင့္ OCC သို႔ တိုင္ၾကားမႈအေပၚအေရးယူထားရျွိပီး ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္က်န္ရွေိနေသေးသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မာ်းစာရင္း


15.8.2016 ေန႔အတြက္ ျပည္သူမွ viber မွတစ္ဆင့္ OCC သို႔ တိုင္ၾကားမႈအေပၚအေရးယူထားရျွိပီး ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္က်န္ရွေိနေသေးသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မာ်းစာရင္း

16.8.2016 ေန႔အတြက္ ျပည္သူမွ viber မွတစ္ဆင့္ OCC သို႔ တိုင္ၾကားမႈအေပၚအေရးယူထားရျွိပီး ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္က်န္ရွေိနေသေးသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မာ်းစာရင္း

17.8.2016 ေန႔အတြက္ ျပည္သူမွ viber မွတစ္ဆင့္ OCC သို႔ တိုင္ၾကားမႈအေပၚအေရးယူထားရျွိပီး ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္က်န္ရွေိနေသေးသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မာ်းစာရင္း

18.8.2016 ေန႔အတြက္ ျပည္သူမွ viber မွတစ္ဆင့္ OCC သို႔ တိုင္ၾကားမႈအေပၚအေရးယူထားရျွိပီး ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္က်န္ရွေိနေသေးသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မာ်းစာရင္း

19.8.2016 ေန႔အတြက္ ျပည္သူမွ viber မွတစ္ဆင့္ OCC သို႔ တိုင္ၾကားမႈအေပၚအေရးယူထားရျွိပီး ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္က်န္ရွေိနေသေးသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မာ်းစာရင္း

Author