Mazda Jeep နှင့် တစ်ထောင့်တစ်ညအလွမ်း...

0

Full article

_ Mazda_ Jeep ဆိုသည္ ႏွင့္ တစ္ခိ်န္တစ္ခါက  ျမန္မာနိုင္ငံကေားလာက တြင္ ႀသဇာအရွိန္အဝါၾကီးမားသည့္ ကားအျဖစ္ ၾကားဖူးကေ်ပလိမ့္မည္။  အစိုးရ ႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ အရာရွိၾကီးမာ်း၊ ၀န္ၾကီးဌာနမာ်းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ရုံးမာ်းတြင္လည္း အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးမာ်း အသျုံးပဳခဲ့သည့္ စေီးတာ္ယာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခံခဲ့ရသည့္  ဘယ္ေမာင္း _ Off-Road_ဂ်စ္ကေားလျးဖစ္ပါသည္။

မဆလ ေခတ္တြင္ စတင္အသျုံးပဳ လာသည့္ Mazda Jeep  မာ်းကိုယေန႕ခိ်န္ထိ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဌာနမာ်းတြင္ ေတျြ့မင္နိုင္ပေါသးသည္။ မဆလ အစိုးရေခတ္၌ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးမာ်း အသျုံးပဳစီးႏွင္းနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စက္မႈ၀န္ၾကီး ဌာန ႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံအျေခစိုက္ _ Mazda_ကုမၸဏီ တို့ပေူးပါင္း၍ ျပည္တြင္း၌ပင္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္အသျုံးပဳခဲ့ၾကသည္။ Mazda Jeep ဆိုသည္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမာ်းကို အဆီးအတားမရွိ ၀င္ထြက္နိုင္သည္။ ယာဥ္ထိန္းရဲ ေရွ့သြားရပ္လိုက္ရျုံဖင့္ အေလျးပဳျခင္းကိုခံရေပမည္။ ေနရာမေရြး အခိ်န္မေရြး ၀င္ထြက္သြားလာနိုင္သည့္အျပင္ လူတိုင္းအရိုအေသ ေပးရေလာက္သည့္ အျေခအေနကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ Jeep အမိ်ဳးအဈားဖစ္ပါသည္။

ျမင္းေကာင္ရည္ ၉၀ ထိစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္နိုင္ျပီး စလင္ဒါ ေလးလုံးတိုး ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ဒါ့အျပင္ 2.0 ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ကိုလည္း ေတြ့နိုင္ပါသည္။ ဂီယာအေနအထားကေတာ့ ၅ ခ်က္ထိုးဂီယာ နဲ႕၃ခ်က္ ထိုး ေတာင္တက္ဂီယာ ပါရွိထားပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ကေိုလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ Off-Road အမိ်ဳးအစားကို ေပါင္းစပ္ထားတောၾကာင့္ ေအာက္ပိုင္း  မောၾကာမႈကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။ ထို့အျပင္ Mazda Jeep Pathfinder ဆျိုပီး ထုတ္လုပ္ထားပေါသးသည္။ Mazda Pathfindner ရဲ႕ထျူးခားခ်က္ကေတာ့ ရိုးရိုး Mazda Jeep ေတြထက္ ကားရဲ႕အလာ်းပိုရွည္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက Luxury ပိုက်တာကျေိုပာခ်င္တာပါ။

ကေားအာက္ပိုင္း မွောတာ့ ထူထပ္လွတဲ့ Steel Frame ေတြ၊ ဆီတိုင္ကီ၊ အိတ္ေဇာ ပို္က္ အစရွိတောတြကေတာ့ ေရွေးခတ္ Truck  ကေားတြရဲ႕ ထုံးစံအတိုင္းပါ၀င္ပါသည္..

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ Mazda Pathfinder ဂ်စ္ေတြကို ဂ်ပန္နိုင္ငံ Hiroshima ျမိဳ့မွာ Mazda ကုမၸဏီမွ စတင္ဒီဇိုင္းဆြဲတည္ေဆာက္ထားခဲ့တာပါ။ ထိုမွတစ္ဆင့္ အစိတ္ပိုင္းအားလုံးကို ျမန္မာနိုင္ငံသို့တင္သြင္း၍ အမွတ္(၂) စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနမွ (Assembly) တပ္ဆင္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံကား ေစ်းကြက္ထဲ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံကေားစ်းကြက္ ၌က်ပ္ေငြ တန္ဖိုးအျားဖင့္ သိန္း ၆၀ မွ ၉၀ ၾကေားပါက္ေစ်းရွိခဲ့သည့္ Mazda Jeep သည္ ယခုအခါ ဂာ်မနီ နိုင္ငံ  Augsburg ျမိဳ႕ရွိ  Frey's Mazda Classic Car ျပတိုက္တြင္ အျငိမ္းစားယူလေဲလာ်င္းေနျပျီဖစ္သည္။ သေို့သာ္ျငားလည္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျမိဳ့ၾကီးအခိ်ဳ့ တြင္မူ တစ္စီး တစ္ေလအျားဖင့္ ေတျြ့မင္နိုင္ပေါသးသည္။

truckyeah.jalopnik.com မွေကာက္ ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္။

Author