61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Volkswagen 74 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574756
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4C/****(YGN)
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574412
Mileage Icon
38000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN(sati)
320.0
သိန္း
320
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574379
Mileage Icon
23000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati (YGN)
350.0
သိန္း
350
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

15

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574104
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
255.0
သိန္း
255
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

14

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573382
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#572788
Mileage Icon
61000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1N/59**
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#572748
Mileage Icon
61000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1N/59**
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

14

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#572655
Mileage Icon
110000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
*N/**22
186.0
သိန္း
186
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#572307
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
105.0
သိန္း
105
သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Top spot icon

6

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#572302
Mileage Icon
110000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 5C-****
119.0
သိန္း
119
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး