61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Volkswagen 116 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548348
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati/(YGN)
298.0
သိန္း
298
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548346
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati/(YGN)
298.0
သိန္း
298
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548345
Mileage Icon
20000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati/(YGN)
360.0
သိန္း
360
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

8

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548342
Mileage Icon
20000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati/(YGN)
345.0
သိန္း
345
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548039
Mileage Icon
40000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati (နယ္လိုင္စင္)
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547815
Mileage Icon
20000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
295.0
သိန္း
295
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547787
Mileage Icon
68000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
315.0
သိန္း
315
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547760
Mileage Icon
78000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
295.0
သိန္း
295
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547639
Mileage Icon
26000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
310.0
သိန္း
310
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1250cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547230
Mileage Icon
15000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
TEMP
305.0
သိန္း
305
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App