61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Toyota 5237 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

11

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576717
Mileage Icon
67000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7G - . . . .
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

4

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576538
Mileage Icon
26000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4F/6000+
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576559
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9C-****
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576560
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5D-****(YGN)
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576672
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4N
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576669
Mileage Icon
55000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
new number
670.0
သိန္း
670
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#571430
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
1310.0
သိန္း
1310
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#569487
Mileage Icon
72000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
340.0
သိန္း
340
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

5

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576114
Mileage Icon
160000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6C / **** (YGN)
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575984
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1D/ ****
187.0
သိန္း
187
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး