Ea50424166fdbd76d1f4f46d2e6ba15f9dd904c8

Mark X

Toyota Mark X 114 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

7

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575994
Mileage Icon
160000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3D / ****
257.0
သိန္း
257
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575911
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4D/*****(YGN)
438.0
သိန္း
438
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576405
Mileage Icon
72000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(YGN)
820.0
သိန္း
820
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575849
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4M----
425.0
သိန္း
425
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#535140
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2N/99**(YGN)
695.0
သိန္း
695
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575572
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(YGN)
625.0
သိန္း
625
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575571
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(YGN)
640.0
သိန္း
640
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576450
Mileage Icon
27000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati (YGN)
780.0
သိန္း
780
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#576330
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3D/****(MDY)
258.0
သိန္း
258
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576198
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5L/*****(YGN)
325.0
သိန္း
325
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး