4df109c451c98fe14891dbd8366b3b1227777f4f

bB

Toyota bB 32 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548576
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5 / E
137.0
သိန္း
137
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548339
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati/(YGN)
270.0
သိန္း
270
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

11

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548337
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati/(YGN)
270.0
သိန္း
270
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548437
Mileage Icon
139000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4I/****(YGN)
148.0
သိန္း
148
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547387
Mileage Icon
40000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(By Name)
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547185
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9F/****(YGN)
137.0
သိန္း
137
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#544984
Mileage Icon
130000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 1H-****
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#544848
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1H/****(MDY)
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#544616
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3L/****(BGO)
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#542696
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1G/****(YGN)
153.0
သိန္း
153
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App