8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Toyota 20 စီး Bago Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#576603
Mileage Icon
87000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7l-8709
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#575910
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1N/****(BGO)
152.0
သိန္း
152
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#575671
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1F/****(YGN)
138.0
သိန္း
138
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#575391
Mileage Icon
160000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9H-900
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#574698
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2G/****(YGN)
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#573864
Mileage Icon
110000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7N
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

11

Engine Power Icon
4000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#573827
Mileage Icon
265818 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9N/1851
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#573805
Mileage Icon
94235 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4N
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#571570
Mileage Icon
56000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2N/ 0000
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#570968
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
5G/****(YGN)
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး