61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Scania 28 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
15168cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#568524
Mileage Icon
500000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
380.0
သိန္း
380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
15168cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#568521
Mileage Icon
600000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
470.0
သိန္း
470
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
15168cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#568519
Mileage Icon
600000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
470.0
သိန္း
470
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
15168cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#568516
Mileage Icon
600000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
470.0
သိန္း
470
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
15168cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#568514
Mileage Icon
700000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
370.0
သိန္း
370
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
11000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#566822
Mileage Icon
400000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
1N/7305(YGN)
380.0
သိန္း
380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
14700cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#560834
Mileage Icon
400000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati(YGN)
370.0
သိန္း
370
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
15168cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#553874
Mileage Icon
800000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati (နယ္လိုင္စင္)
500.0
သိန္း
500
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
15168cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#553871
Mileage Icon
800000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati (နယ္လိုင္စင္)
380.0
သိန္း
380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
15168cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#553866
Mileage Icon
800000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati (နယ္လိုင္စင္)
390.0
သိန္း
390
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး