61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Nissan 808 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575814
Mileage Icon
89000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(နယ္လုိင္စင္)
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575810
Mileage Icon
140000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(နယ္လုိင္စင္)
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575789
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(YGN)
390.0
သိန္း
390
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575760
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
249.0
သိန္း
249
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

11

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575759
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
745.0
သိန္း
745
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575756
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
514.0
သိန္း
514
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575754
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
575.0
သိန္း
575
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575753
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
512.0
သိန္း
512
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575749
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
565.0
သိန္း
565
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575747
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
238.0
သိန္း
238
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး