155451b569a67f4f9dad8b930f8403f85919eee8

UD Truck

Nissan UD Truck 43 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

7

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
570.0
သိန္း
570
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1370cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
570.0
သိန္း
570
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
510.0
သိန္း
510
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
13700cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
580.0
သိန္း
580
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
13700cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
960.0
သိန္း
960
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

9

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
500000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
1140.0
သိန္း
1140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

4

Engine Power Icon
10800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
400000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
500.0
သိန္း
500
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
400000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
970.0
သိန္း
970
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

15

Engine Power Icon
21205cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
8J/4868(YGN, အနီ)
990.0
သိန္း
990
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး