155451b569a67f4f9dad8b930f8403f85919eee8

UD Truck

Nissan UD Truck 42 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
6399cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300k Km - Above
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9N-****(BGO, အနက္)
325.0
သိန္း
325
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300k Km - Above
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
510.0
သိန္း
510
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300k Km - Above
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
950.0
သိန္း
950
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300k Km - Above
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
530.0
သိန္း
530
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300k Km - Above
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
300.0
သိန္း
300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

12

Engine Power Icon
21205cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300k Km - Above
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
8J-****(YGN, အနီ)
990.0
သိန္း
990
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

9

Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300k Km - Above
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
297.0
သိန္း
297
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

14

Engine Power Icon
9200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300k Km - Above
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
8J-****(YGN, အနီ)
469.0
သိန္း
469
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

13

Engine Power Icon
16691cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
300k Km - Above
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
8J-****(KYN, အနက္)
487.0
သိန္း
487
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

10

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ဘယ္ေမာင္း
Mileage Icon
300k Km - Above
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
6K-****(BGO, အနီ)
578.0
သိန္း
578
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး