Bc4bc45cae88b61f32b17f194e3babf5a405d339

Colt

Mitsubishi Colt 51 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

7

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576320
Mileage Icon
37000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1N/****(MDY)
137.0
သိန္း
137
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575971
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 1J-****
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575618
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2F/****(YGN)
116.0
သိန္း
116
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#575338
Mileage Icon
65000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 3N-****
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575175
Mileage Icon
130000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2H/****(YGN)
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575155
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 4F-****
117.0
သိန္း
117
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574269
Mileage Icon
85000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 5I-****
127.0
သိန္း
127
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574266
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5I/****(YGN)
127.0
သိန္း
127
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574243
Mileage Icon
190000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 3E-****
112.0
သိန္း
112
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573975
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6J/****(YGN)
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး