8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Mitsubishi 8 စီး Bago Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

3

Engine Power Icon
12880cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#571693
Mileage Icon
600000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
4G/5006(YGN)
375.0
သိန္း
375
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
5000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#568847
Mileage Icon
260000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
7E 2075
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

0

Engine Power Icon
5000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#568843
Mileage Icon
260000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
7E 2075
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
3200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#564537
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
7A/***(NPW)
80.0
သိန္း
80
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#563159
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7N/****(BGO)
77.0
သိန္း
77
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#561480
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
3G/****(YGN)
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#561472
Mileage Icon
130000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9F/****(YGN)
72.0
သိန္း
72
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#552530
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Mdy 6N*2150
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး