61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

MINI 13 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

7

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548703
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1J-0000
192.0
သိန္း
192
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546849
Mileage Icon
37000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2G/( YGN )
480.0
သိန္း
480
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#545289
Mileage Icon
20000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7F/*****(YGN)
580.0
သိန္း
580
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#541449
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#541445
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#541438
Mileage Icon
30000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#535668
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2N/****(YGN)
549.0
သိန္း
549
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#528391
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4J/****(YGN)
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#525536
Mileage Icon
38000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
520.0
သိန္း
520
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#522623
Mileage Icon
23000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App