61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

MINI 19 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576880
Mileage Icon
30000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(နယ္လုိင္စင္)
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576788
Mileage Icon
45000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7M
498.0
သိန္း
498
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

4

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#566170
Mileage Icon
26000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3L/****(YGN)
440.0
သိန္း
440
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Semi-Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576735
Mileage Icon
40100 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2G-6668
560.0
သိန္း
560
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575467
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9D/****(YGN)
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574993
Mileage Icon
85000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7M/****(YGN)
219.0
သိန္း
219
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#572332
Mileage Icon
30000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6H/****(YGN)
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

15

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#569261
Mileage Icon
20000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6H/****(YGN)
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#570391
Mileage Icon
40000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati (YGN)
300.0
သိန္း
300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#567571
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 1J-****
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး