0689bd4012d613b3f9c9262639a0c2c5cd861554

Lifan

Lifan 36 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548964
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
221.0
သိန္း
221
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548960
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
262.0
သိန္း
262
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548079
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
262.0
သိန္း
262
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548066
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
221.0
သိန္း
221
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#547136
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 4N-****
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
4165cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#547135
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 4M-****
285.0
သိန္း
285
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
4165cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#547134
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 4M-****
285.0
သိန္း
285
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
4108cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#547132
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 7L-****
193.0
သိန္း
193
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
4165cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#547131
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 4M-****
285.0
သိန္း
285
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
4165cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#547130
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 4M-****
285.0
သိန္း
285
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App