61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Lexus 98 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2700cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
45 - 50k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
1195.0
သိန္း
1195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
4600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
90 - 95k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7G-****(YGN, အနက္)
780.0
သိန္း
780
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
105 - 110k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2i
478.0
သိန္း
478
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
15 - 20k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
1380.0
သိန္း
1380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
25 - 30k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(YGN, အနက္)
1150.0
သိန္း
1150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
0 - 5k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(YGN, အနက္)
1420.0
သိန္း
1420
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
10 - 15k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(YGN, အနက္)
1280.0
သိန္း
1280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
20 - 25k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(YGN, အနက္)
1280.0
သိန္း
1280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2700cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
50 - 55k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(YGN, အနက္)
1150.0
သိန္း
1150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

16

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
45 - 50k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
1200.0
သိန္း
1200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး