61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Lexus 60 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1N-7171
Mileage Icon
47000
Engine Power Icon
5700cc
Transmission Icon
Auto
1870.0
သိန္း
1870
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6G-××××
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
510.0
သိန္း
510
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 9M-9***
Mileage Icon
42000
Engine Power Icon
5700cc
Transmission Icon
Auto
1800.0
သိန္း
1800
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

1

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 9M-9***
Mileage Icon
42000
Engine Power Icon
5700cc
Transmission Icon
Auto
1800.0
သိန္း
1800
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

1

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
*F-***9
Mileage Icon
35000
Engine Power Icon
5700cc
Transmission Icon
Auto
2000.0
သိန္း
2000
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3G
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
383.0
သိန္း
383
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
UGN-9M-9***
Mileage Icon
42000
Engine Power Icon
5700cc
Transmission Icon
Auto
1800.0
သိန္း
1800
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (YGN)
Mileage Icon
77000
Engine Power Icon
2700cc
Transmission Icon
Auto
700.0
သိန္း
700
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2001
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1J-1286
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4700cc
Transmission Icon
Auto
680.0
သိန္း
680
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
5700cc
Transmission Icon
Auto
1750.0
သိန္း
1750
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App