61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Lexus 76 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#555032
Mileage Icon
22000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati/(YGN)
1300.0
သိန္း
1300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#555031
Mileage Icon
31200 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
1240.0
သိန္း
1240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
2700cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#554010
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9H/99-- (YGN)
940.0
သိန္း
940
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
5700cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#535048
Mileage Icon
20000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2N/99**(YGN)
2250.0
သိန္း
2250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#554641
Mileage Icon
22000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
1300.0
သိန္း
1300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#554639
Mileage Icon
19000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
1300.0
သိန္း
1300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#554631
Mileage Icon
55000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
1030.0
သိန္း
1030
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#554498
Mileage Icon
27000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati (YGN)
1200.0
သိန္း
1200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#554304
Mileage Icon
20000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(YGN)
1280.0
သိန္း
1280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#554303
Mileage Icon
20000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1N/****(YGN)
1250.0
သိန္း
1250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App