9914eed36fedc6b6d323b7150e9dee84d15fe57a

Honda Yangon

Honda 2116 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premiumassist Top Spot

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
90 - 95k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
ne-****
305.0
သိန္း
305
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
60 - 65k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6N-****(BGO, အနက္)
215.0
သိန္း
215
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

15

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
50 - 55k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3N-****(YGN, အနက္)
599.0
သိန္း
599
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
85 - 90k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(MDY, အနက္)
198.0
သိန္း
198
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
65 - 70k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
215.0
သိန္း
215
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

14

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
60 - 65k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(MDY, အနက္)
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

15

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
60 - 65k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
105.0
သိန္း
105
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
80 - 85k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
208.0
သိန္း
208
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

14

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
120 - 125k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6F-****(YGN, အနက္)
149.0
သိန္း
149
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
65 - 70k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2L-****(YGN, အနက္)
198.0
သိန္း
198
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး