9914eed36fedc6b6d323b7150e9dee84d15fe57a

Honda Yangon

Honda 1731 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premiumassist Premium Car

13

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
65 - 70k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2P-****(BGO, အနက္)
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
10 - 15k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
8J-****(YGN, အနက္)
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

8

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
40 - 45k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
635.0
သိန္း
635
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
85 - 90k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9H-****(YGN, အနက္)
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

14

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
170 - 175k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5F-****(YGN, အနက္)
153.0
သိန္း
153
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

11

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
80 - 85k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6L-****(MDY, အနက္)
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

1

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
40 - 45k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(MDY, အနက္)
215.0
သိန္း
215
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

8

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
50 - 55k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(YGN, အနက္)
315.0
သိန္း
315
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
60 - 65k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(YGN, အနက္)
285.0
သိန္း
285
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
45 - 50k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(YGN, အနက္)
630.0
သိန္း
630
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး