61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Honda 1749 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Top Spot

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#553290
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1K/****(YGN)
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Top Spot

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#556709
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
စတိ (ရန္ကုန္လိုင္စင္ အမည္ေပါက္ ရမည္)
263.0
သိန္း
263
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Top Spot

8

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#556710
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
စတိ(ရန္ကုန္လိုင္စင္အမည္ေပါက္ရမည္)
258.0
သိန္း
258
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575793
Mileage Icon
30000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati (နယ္)
208.0
သိန္း
208
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575790
Mileage Icon
59000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati (YGN)
660.0
သိန္း
660
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575783
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5J/****(YGN)
275.0
သိန္း
275
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575780
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(YGN)
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575778
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati (နယ္)
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575776
Mileage Icon
40000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(YGN)
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575772
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(YGN)
238.0
သိန္း
238
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး