61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Honda 2030 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

13

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548468
Mileage Icon
53000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548366
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548364
Mileage Icon
30000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548360
Mileage Icon
20000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(By Name)
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548359
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(BGO)
270.0
သိန္း
270
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

8

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548327
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati/(NPW)
108.0
သိန္း
108
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548320
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati/(NPW)
108.0
သိန္း
108
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

8

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548314
Mileage Icon
20000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati/(NPW)
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548312
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati/(NPW)
98.0
သိန္း
98
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548226
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati (နယ္လိုင္စင္)
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App