597b20f85a5e941b95449824b40af359a7259245

CR-V

Honda CR-V 148 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575885
Mileage Icon
37000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati (YGN)
680.0
သိန္း
680
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575882
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati (YGN)
670.0
သိန္း
670
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575790
Mileage Icon
59000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati (YGN)
660.0
သိန္း
660
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575783
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5J/****(YGN)
275.0
သိန္း
275
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576235
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6C/****(YGN)
168.0
သိန္း
168
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576211
Mileage Icon
71000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
ဇတိ
640.0
သိန္း
640
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576057
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2B/****(YGN)
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575693
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5J/****(YGN)
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575661
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7C/****(YGN)
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575184
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1D/****(YGN)
178.0
သိန္း
178
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး