597b20f85a5e941b95449824b40af359a7259245

CR-V

Honda CR-V 114 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548009
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati (နယ္လိုင္စင္)
570.0
သိန္း
570
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547771
Mileage Icon
49000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
530.0
သိန္း
530
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546745
Mileage Icon
74000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9L-xxxx
440.0
သိန္း
440
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546949
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2N/*******(YGN)
410.0
သိန္း
410
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#548481
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 1D-****
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#548421
Mileage Icon
109000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3I 88*8
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548222
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9C/****(YGN)
167.0
သိန္း
167
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548167
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6K/(YGN)
270.0
သိန္း
270
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548084
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
382.0
သိန္း
382
သိန္း
စလစ္တန္ဖုိးမပါ
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547773
Mileage Icon
102000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2L/ ygn
415.0
သိန္း
415
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App