338a0c4a32dcd3d462c1e586a05a4bf786203c23

Airwave

Honda Airwave 34 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
45 - 50k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5N-****(YGN, အနက္)
235.0
သိန္း
235
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
85 - 90k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7L-****(MDY, အနက္)
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7J-****(YGN, အနက္)
192.0
သိန္း
192
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
90 - 95k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
GG-****(YGN, အနီ)
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9G-****(YGN, အနက္)
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
140 - 145k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5M-****(YGN, အနက္)
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6J-****(YGN, အနက္)
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
190 - 195k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
FF-****(YGN, အနီ)
177.0
သိန္း
177
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5G-****(YGN, အနက္)
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
90 - 95k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5G-****(YGN, အနက္)
193.0
သိန္း
193
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး