61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Chevrolet 25 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546852
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 2H-****
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546243
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3E/****(YGN)
105.0
သိန္း
105
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#545770
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
7K/(YGN)
245.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#545437
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 6L
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#545279
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
2M/(MDY)
260.0
သိန္း
260
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#545002
Mileage Icon
36000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
2M/9934
260.0
သိန္း
260
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#544099
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9J/****(YGN)
128.0
သိန္း
128
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#543440
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5K/****(YGN)
133.0
သိန္း
133
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#543429
Mileage Icon
62000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိ
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#542715
Mileage Icon
10000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5K/****(YGN)
325.0
သိန္း
325
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App