61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

BAIC 12 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574917
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(MDY)
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574916
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
ွSati(နယ္လိုင္စင္)
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574915
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574913
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(နယ္လိုင္စင္)
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574912
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(နယ္လိုင္စင္)
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574911
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
ွSati(နယ္လိုင္စင္)
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574910
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(နယ္လိုင္စင္)
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574909
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati(YGN)
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574908
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati(YGN)
365.0
သိန္း
365
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#558068
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး