0f75211575ceea7c71f012997044f4f30a3d858f

Foton

Foton 12 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premiumassist

8

Engine Power Icon
2800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ဘယ္ေမာင္း
Mileage Icon
0 - 5k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
342.0
သိန္း
342
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

6

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ဘယ္ေမာင္း
Mileage Icon
0 - 5k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
109.0
သိန္း
109
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

8

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ဘယ္ေမာင္း
Mileage Icon
0 - 5k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
109.0
သိန္း
109
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

8

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
0 - 5k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
109.0
သိန္း
109
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

7

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
0 - 5k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
109.0
သိန္း
109
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
2800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ဘယ္ေမာင္း
Mileage Icon
0 - 5k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati(MDY, အနက္)
342.0
သိန္း
342
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ဘယ္ေမာင္း
Mileage Icon
0 - 5k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
109.0
သိန္း
109
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

6

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ဘယ္ေမာင္း
Mileage Icon
0 - 5k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(BGO, အနက္)
109.0
သိန္း
109
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
2800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ဘယ္ေမာင္း
Mileage Icon
135 - 140k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
8J-****(YGN, အနက္)
68.0
သိန္း
68
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

6

Engine Power Icon
2900cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
15 - 20k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9I-****(MDY, အနီ)
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး