မွတ္ခ်က္

1350 CC ႏွင့္ ေအာက္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆုိ Model Year 2011 မွ 2015 အထိ တန္ဖိုး USD 5000 ျဖင့္ သတ္မွတ္ စည္းၾကပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 2016/2017 Model Year တင္သြင္းလာမည္ဆုိပါက တင္သြင္းေမာ္ေတာ္ယဥ္အတြက္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ေသာ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။