မွတ္ခ်က္

(၁) 1350 CC ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို Model Year 2010 ႏွင့္ အထက္ တန္ဘိုး USD 5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါမည္။

(၂) အထက္ပါ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက Internet အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ စီစစ္္၍ One Stop Services အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Download Android App