ကားေဟာင္း ဝယ္မည္ဆိုရာတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ ကားအသစ္မ်ားဝယ္ယူရန္မွာ အလွမ္းေဝးကြာေနဆဲျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဝါသနာပါ၍ျဖစ္ေစ ကားဝယ္ယူလုိပါက ကားအအေဟာင္းမ်ားကိုသာ အားထားေနရေပသည္။ သို႔ေသာ္ ကားေဟာင္းမ်ား ဝယ္မည္ဆိုသည္မွာ အလြယ္တကူ ကိစၥတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သတိထားရမည့္အခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားရွိႏိုင္ပါသည္။ ကားေဟာင္း ဝယ္ယူရာတြင္ အလွည့္စား မခံရေစရန္ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွားမ်ား မခ်မိေစေရးအတြက္ သတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ားစြာထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ေမာင္းႏွင္ၿပီး ကီလုိမီတာ/မိုင္

ကား၏ ေမာင္းႏွင္ၿပီး အကြာအေဝးျပသည့္ ကီလိုမီတာကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားျခင္းသည္ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကၿပီး တရားမဝင္သည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားဥပေဒ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကားေရာင္းသူမ်ားသည္ ေမာင္းႏွင္ၿပီးသည့္ အကြာအေဝးျပ ဒိုင္ခြက္ရွိ ဂဏန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး သိပ္အသံုးမျပဳရေသးသည့္ ကားတစ္စီးဟု ဝယ္ယူသူမ်ား ထင္ျမင္ေစရန္ ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လိမ္လည္ျခင္းတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

4520917592_fc2a4b5ea5

(photo: flickr)

ကားတစ္စီး၏ ေမာင္းႏွင္ၿပီးသည့္ ခရီးအကြာအေဝးအလုိက္ ပံုမွန္ servicing ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ရာ ဤသို႔ တကယ္ေမာင္းႏွင္ၿပီးသည့္ အကြာအေဝးႏွင့္ ဒိုင္ခြက္တြင္ ေဖာ္ျပထားမွဳမ်ား မတူညီပါက ကားေမာင္းႏွင္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သာမန္လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲထားသည္ကို ရုတ္တရက္ မသိရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၾကည့္ရွဳ၍ အမွန္တကယ္ ဟုတ္မဟုတ္ကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကားတစ္စီးအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကီလိုမီတာ ၂၅၀၀၀ ခန္႔ေမာင္းႏွင္တတ္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိဝယ္ယူသည့္ ကား၏ မူလႏိုင္င္ငံအေနအထား၊ ပိုင္ရွင္၏ ကားေမာင္းႏွင္မွဳ အေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကား၏ အေနအထားကိုၾကည့္ရွဳ၍ ေမာင္းႏွင္ၿပီး ခရီးအမွန္ဟုတ္မဟုတ္ အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။ ကီလိုနိမ့္ေနေသာ္လည္း ကား၏အေနအထားမွာ အပြန္းအပဲ့မ်ား၊ အနာအဆာမ်ားရွိပါက ထုိကား၏ ေမာင္းႏွင္ၿပီး ဒိုင္ခြက္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားပါသည္။

စိတ္အခ်ရဆံုးနည္းလမ္းမွာ ကား၏ ေနာက္ေၾကာင္းအား ေသခ်ာစံုစမ္းသင့္ၿပီး တတ္ကၽြမ္းသည့္ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ျပသကာ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

ဖိအားေပးျခင္းႏွင့္ ဗန္းျပ ထြင္လံုးမ်ား

သင္ဝယ္ယူလိုသည့္ကားအား အမွန္တကယ္ စိတ္တိုင္းက်မွဳရွိမွသာ ဝယ္ယူသင့္ပါသည္။ ေရာင္းသူ တခ်ိဳ႕မွာ ဝယ္သူအား ခ်က္ခ်င္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကာ ဝယ္ယူရန္ ဖိအားေပးတတ္ၾကသည္။  ထိုသို႔ ဖိအားေပးမွဳမ်ားကို ေရွာင္ရွား၍ မိမိ စိတ္တိုင္းက် အခ်ိန္ယူ ၾကည့္ရွဳ ဆံုးျဖတ္သင့္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ကားေရာင္းသူမ်ားမွာ လူအမ်ား ပိုစိတ္ဝင္စားေစရန္ ေစ်းႏွဳန္းအား ေလွ်ာ့ခ်၍ ေၾကာ္ျငာတတ္ၿပီး ဝယ္ယူလိုသူမွ ေမးျမန္းေသာအခါ ေစ်းမွား၍ ေၾကာ္ျငာမိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ထိုေၾကာ္ျငာထားေသာ ေစ်းနည္းသည့္ ကားမွာ ေရာင္းထြက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆင္တူကားအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ပိုမ်ားေသာ ေစ်းျဖင့္ ဝယ္ယူလိုသူအား ေရာင္းတတ္ၾကျပန္သည္။

4703423525_3f35ddbb56(photo: flickr)

အားလံုး အၿပီးအစီး ေစ်းလား

မိမိဝယ္ယူမည့္ကားအား ေပးရမည့္ ေစ်းႏွဳန္းအျပင္ အျခား မည္သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ပိုက္ဆံထပ္ေပးရမည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေမးျမန္းသင့္သည္။ ဥပမာ မိမိဝယ္ယူမည့္ ကားေစ်းသည္ ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ဆိုပါက ဆိပ္ကမ္းမွ ထုတ္ယူခြင့္ စသည့္ အျခား မည္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ထပ္မံကုန္က်မည္ကို သိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းမွ ဝယ္ယူမည့္ ကားမ်ားအတြက္လည္း အျခား စာရြက္စာတမ္းေၾကး၊ ဝန္ေဆာင္ခ စသည္ျဖင့္ အပိုထပ္မံ ေပးရန္လိုမလိုအား တိတိက်က် ေမးျမန္းသင့္ပါသည္။

အျဖဴအမဲ သည္းကြဲပါေစ

ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ ကားေရာင္းသူမွ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား ေသေသခ်ာခ်ာ ေရးမွတ္ထားသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ အျဖဴအမဲ သည္းကြဲေအာင္ တိတိက်က် မွတ္သားထားမွသာ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ လြဲမွားမွဳမ်ား ရွိလာပါက ရွင္းလင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား လက္မွတ္မထိုးမွီ ေသခ်ာဖတ္ရွဳၿပီး မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိပါက ေသခ်ာေအာင္ ေမးျမန္းသင့္ပါသည္။ ေနာင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ျပသနာမ်ား၊
ေခါင္းခဲစရာမ်ားအား  ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုး ေသခ်ာသေဘာတူညီမွဳ ရယူၿပီးမွသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ လက္မွတ္ထိုးသင့္ပါသည္။

3469305764_3e732b4ca8

(photo: flickr)

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအျပင္ အျခား အေရးႀကီးေသာ သတိထားဖြယ္ရာမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ ထို႔အတြက္ သင္တို႔အေနျဖင့္ အျခား အေရးႀကီးသည္ထင္ေသာ အခ်က္မ်ား ရွိပါကလည္း ေအာက္တြင္ မွတ္ခ်က္မ်ားေရး၍ အႀကံျပဳႏိုင္ပါသည္။Unicode Version

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေအရ ကားအသစ်များဝယ်ယူရန်မှာ အလှမ်းဝေးကွာနေဆဲဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ဝါသနာပါ၍ဖြစ်စေ ကားဝယ်ယူလိုပါက ကားအအဟောင်းများကိုသာ အားထားနေရပေသည်။ သို့သော် ကားဟောင်းများ ဝယ်မည်ဆိုသည်မှာ အလွယ်တကူ ကိစ္စတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပေ။ သတိထားရမည့်အချက်များ အများအပြားရှိနိုင်ပါသည်။ ကားဟောင်း ဝယ်ယူရာတွင် အလှည့်စား မခံရစေရန် နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် အမှားများ မချမိစေရေးအတွက် သတိထားရမည့် အချက်များစွာထဲမှ အချို့ကို ဖော်ပြသွားပါမည်။

မောင်းနှင်ပြီး ကီလိုမီတာ/မိုင်

ကား၏ မောင်းနှင်ပြီး အကွာအဝေးပြသည့် ကီလိုမီတာကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားခြင်းသည်နိုင်ငံ အတော်များများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပြီး တရားမဝင်သည့် လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားဥပဒေ သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိပါ။ အချို့သော ကားရောင်းသူများသည် မောင်းနှင်ပြီးသည့် အကွာအဝေးပြ ဒိုင်ခွက်ရှိ ဂဏန်းများကို လျှော့ချပြီး သိပ်အသုံးမပြုရသေးသည့် ကားတစ်စီးဟု ဝယ်ယူသူများ ထင်မြင်စေရန် ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ အမှန်တော့ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် လိမ်လည်ခြင်းတစ်မျိုးပင် ဖြစ်ပါသည်။

4520917592_fc2a4b5ea5

(photo: flickr)

ကားတစ်စီး၏ မောင်းနှင်ပြီးသည့် ခရီးအကွာအဝေးအလိုက် ပုံမှန် servicing ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ရာ ဤသို့ တကယ်မောင်းနှင်ပြီးသည့် အကွာအဝေးနှင့် ဒိုင်ခွက်တွင် ဖော်ပြထားမှုများ မတူညီပါက ကားမောင်းနှင် အသုံးပြုသူများအတွက် အန္တရာယ်တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။

သာမန်လူတစ်ယောက်အနေဖြင့် ထိုသို့ ပြောင်းလဲထားသည်ကို ရုတ်တရက် မသိရှိနိုင်သော်လည်း ကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့် ကြည့်ရှု၍ အမှန်တကယ် ဟုတ်မဟုတ်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ကားတစ်စီးအား တစ်နှစ်လျှင် ကီလိုမီတာ ၂၅ဝဝဝ ခန့်မောင်းနှင်တတ်ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် မိမိဝယ်ယူသည့် ကား၏ မူလနိုင်င်ငံအနေအထား၊ ပိုင်ရှင်၏ ကားမောင်းနှင်မှု အရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

ထို့အပြင် ကား၏ အနေအထားကိုကြည့်ရှု၍ မောင်းနှင်ပြီး ခရီးအမှန်ဟုတ်မဟုတ် အကြမ်းဖျင်း ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ ကီလိုနိမ့်နေသော်လည်း ကား၏အနေအထားမှာ အပွန်းအပဲ့များ၊ အနာအဆာများရှိပါက ထိုကား၏ မောင်းနှင်ပြီး ဒိုင်ခွက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေ များပါသည်။

စိတ်အချရဆုံးနည်းလမ်းမှာ ကား၏ နောက်ကြောင်းအား သေချာစုံစမ်းသင့်ပြီး တတ်ကျွမ်းသည့် ပညာရှင်များဖြင့် ပြသကာ စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။

ဖိအားပေးခြင်းနှင့် ဗန်းပြ ထွင်လုံးများ

သင်ဝယ်ယူလိုသည့်ကားအား အမှန်တကယ် စိတ်တိုင်းကျမှုရှိမှသာ ဝယ်ယူသင့်ပါသည်။ ရောင်းသူ တချို့မှာ ဝယ်သူအား ချက်ချင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ကာ ဝယ်ယူရန် ဖိအားပေးတတ်ကြသည်။  ထိုသို့ ဖိအားပေးမှုများကို ရှောင်ရှား၍ မိမိ စိတ်တိုင်းကျ အချိန်ယူ ကြည့်ရှု ဆုံးဖြတ်သင့်ပါသည်။

အချို့သော ကားရောင်းသူများမှာ လူအများ ပိုစိတ်ဝင်စားစေရန် စျေးနှုန်းအား လျှော့ချ၍ ကြော်ငြာတတ်ပြီး ဝယ်ယူလိုသူမှ မေးမြန်းသောအခါ စျေးမှား၍ ကြော်ငြာမိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောတတ်ကြသည်။ အချို့ကတော့ ထိုကြော်ငြာထားသော စျေးနည်းသည့် ကားမှာ ရောင်းထွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆင်တူကားအမျိုးအစားများကို ပိုများသော စျေးဖြင့် ဝယ်ယူလိုသူအား ရောင်းတတ်ကြပြန်သည်။

4703423525_3f35ddbb56(photo: flickr)

အားလုံး အပြီးအစီး စျေးလား

မိမိဝယ်ယူမည့်ကားအား ပေးရမည့် စျေးနှုန်းအပြင် အခြား မည်သို့သော ကိစ္စများအတွက် ပိုက်ဆံထပ်ပေးရမည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မေးမြန်းသင့်သည်။ ဥပမာ မိမိဝယ်ယူမည့် ကားစျေးသည် ဆိပ်ကမ်းအရောက်ဆိုပါက ဆိပ်ကမ်းမှ ထုတ်ယူခွင့် စသည့် အခြား မည်သည့် နေရာများတွင် ထပ်မံကုန်ကျမည်ကို သိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းမှ ဝယ်ယူမည့် ကားများအတွက်လည်း အခြား စာရွက်စာတမ်းကြေး၊ ဝန်ဆောင်ခ စသည်ဖြင့် အပိုထပ်မံ ပေးရန်လိုမလိုအား တိတိကျကျ မေးမြန်းသင့်ပါသည်။

အဖြူအမဲ သည်းကွဲပါစေ

နောက်ထပ် အရေးကြီးသော အချက်မှာ ကားရောင်းသူမှ ပြောကြားချက်များအား သေသေချာချာ ရေးမှတ်ထားသင့်ပါသည်။ ထိုသို့ အဖြူအမဲ သည်းကွဲအောင် တိတိကျကျ မှတ်သားထားမှသာ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် လွဲမှားမှုများ ရှိလာပါက ရှင်းလင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စာချုပ်စာတမ်းများအား လက်မှတ်မထိုးမှီ သေချာဖတ်ရှုပြီး မရှင်းလင်းသည်များရှိပါက သေချာအောင် မေးမြန်းသင့်ပါသည်။ နောင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပြသနာများ၊
ခေါင်းခဲစရာများအား  ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး သေချာသဘောတူညီမှု ရယူပြီးမှသာ စာချုပ်စာတမ်းများတွင် လက်မှတ်ထိုးသင့်ပါသည်။

3469305764_3e732b4ca8

(photo: flickr)

အထက်ပါ အချက်များအပြင် အခြား အရေးကြီးသော သတိထားဖွယ်ရာများလည်း ရှိနိုင်ပါသေးသည်။ ထို့အတွက် သင်တို့အနေဖြင့် အခြား အရေးကြီးသည်ထင်သော အချက်များ ရှိပါကလည်း အောက်တွင် မှတ်ချက်များရေး၍ အကြံပြုနိုင်ပါသည်။

Latest News

၂၀၁၈ တြင္ YBS ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကိုု...

Untitled 2 150x150

Zawgyi Version YBS ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘဏ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကဒ္စနစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ဖို႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

Read more »

၂၀၁၈ တြင္ ၂၅ ​ေပ ႏွင့္အထက္...

Image uploaded from ios 1 150x150

Zawgyi Version ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စည္​ပင္​သာယာနယ္​နမိတ္​အတြင္​း တည္​​ေဆာက္​ရန္​ တင္​ျပထား​ေသာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုု...

Read more »

YBS စနစ္ တစ္​ႏွစ္​အတြင္​း ၇၀ ရာခိုင္​ႏႈန္​းအထိ...

Img 3144 2 150x150

Zawgyi Version ရန္ကုန္ သယ္​ယူပို႔​ေဆာင္​​ေရး YBS စနစ္​ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ တစ္​ႏွစ္​တာကာလအတြင္​း ၇၀ ရာခိုင္​ႏႈန္​း ​ေအာင္​ျမင္​ခဲ့ၿပီး...

Read more »

ဝါးတန္​းမီးရထားဘူတာတြင္ ကြန္​တိန္​နာယာဥ္​...

Container burn 150x150

Zawgyi Version ဆိပ္​ကမ္​းၿမိဳ႕နယ္​၊​ ေမာ္​တင္​ရပ္​ကြက္​ ဝါးတန္​းမီးရထားကုန္​႐ုံဘူတာတြင္ ဇန္​နဝါရီလ ၁၆ ၊ နံနက္​ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္​တြင္​​...

Read more »

ျပစ္​မႈျဖစ္​ပြား​ေသာကားမ်ားႏွင့္...

Untitled 1 150x150

Zawgyi Version ရန္​ကုန္​တိုင္​း​ေဒသႀကီးတြင္​ ျပစ္​မႈက်ဴးလြန္​ထား​ေသာကားမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္​ လိုင္​စင္​မဲ့ without ကားမ်ား ကို control...

Read more »