ခ်ာဂ်င္အားသြင္းစနစ္အား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း (Charging System Inspection & Maintenance)

ကားတစ္စီးတြင္ ခ်ာဂ်င္အား သြင္းစနစ္သည္ အေရးႀကီးေသာ စနစ္မ်ားထဲမွ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကားတစ္စီးလံုး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ႏွင့္စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အရာမွာ Electrical System  ျဖစ္သည္။

Car-Charging

 

Charging System  သည္ Electrical System  ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာလွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ကုိ ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ ကားဘက္ထရီသည္ (Charging System) ခ်ာဂ်င္အားသြင္းစနစ္မွ ထုတ္လုပ္ေပးေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ မ်ားကုိ ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ သိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းထားသည္။ ခ်ာဂ်င္ အားသြင္းစနစ္သည္  ကားဘက္ထရီ အစဥ္အၿမဲအားျပည့္၀ ေနေစရန္ႏွင့္ ကားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ မီးထြန္း စနစ္္မ်ား၊ မီးေပးစနစ္မ်ား၊ ေလေအး ေပးစက္မ်ား၊ အျခားပါ၀ါသံုးပစၥည္း မ်ားအားလံုးကုိ လွ်ပ္စစ္ပါ၀ါစြမ္းအင္ ေထာက္ပံ့ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Charging System သည္ Electrical System  ၏ အသည္းႏွလံုး ျဖစ္သည္။

ခ်ာဂ်င္အားသြင္းစနစ္ ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ေနမွ ကားဘက္ထရီသည္ စြမ္းအင္ျပည့္၀၍ အၿမဲတမ္းအသင့္ အေနအထားတြင္ရွိမည္။ ခ်ာဂ်င္အား သြင္းစနစ္ေကာင္းမွ စက္ႏိုး ေမာ္တာစနစ္ (Starting System) လည္းေကာင္းမည္။ ခ်ာဂ်င္အားသြင္းစနစ္ ႏွင့္ Starting System တို႔သည္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ဘက္ထရီခ်ာဂ်င္ အားမ၀င္ပါက နံနက္ပုိင္း ကားစက္ႏွိဳး၍ ရမည္မဟုတ္။ ဘက္ထရီအုိးငွား၍ ေထာက္ႏိႈးရမည္။ ဒုကၡမ်ားသည္။

Charging System တြင္ Alternator, Battery ႏွင့္ Alternator ၏ ပါ၀ါစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ (ECU) ေခတ္ေဟာင္းကားမ်ားတြင္ (Regulator) တို႔ပါ၀င္သည္။ Charging System ပံုမွန္ အ လုပ္လုပ္ေနလွ်င္ ကားဘက္ထရီစြမ္း အားအျပည့္ရွိၿပီး Electrical System တစ္ခုလံုးသည္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခ်ာဂ်င္စနစ္အား ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ယာဥ္ေမာင္းသူတိုင္း ျပဳလုပ္ရမည့္ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ကားေဟာင္းမ်ား ကုိင္တြယ္ရေသာ ပုိင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ ခ်ာဂ်င္အားသြင္းစနစ္ကုိ ပုိ၍ဂ႐ုစိုက္ရသည္။

ခ်ာဂ်င္စနစ္  အလုပ္လုပ္ပံု အေျခခံ


ခ်ာဂ်င္စနစ္တြင္ အဓိကက်ေသာ အရာမွာ Alternator ေခၚ AC/DC  ဒိုင္နမို  ျဖစ္သည္။ ေခတ္ေဟာင္း ကားမ်ားတြင္ ဒိုင္နမိုမီးအား ကို Cutout (ေခၚ) Regulator က ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ Alternator ၌ I.C ယူနစ္ပါလာၿပီး ဗို႔အားႏွင့္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း အမ္ပီယာ ကုိထိန္းခ်ဳပ္သည္။ ေခတ္ေပၚကား မ်ားတြင္ Electronic Control Unit (ECU) မွ ထိန္းခ်ဳပ္သည္။

Alternator ပူလီႏွင့္ အင္ဂ်င္ပူလီကုိ ပန္ကာႀကိဳး (V-Belt)ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။ ကားအင္ဂ်င္ စက္ႏိုးသြား၍ အင္ဂ်င္လည္ပတ္လွ်င္ Alternator ပါလုိက္ လည္သည္။  Alternator တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ အရာမွာ Rotor ေခၚ သံလုိက္တံုးျဖစ္သည္။ Rotor တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ သံလုိက္စက္ကြင္းသည္  Startor Coil ကုိ ျဖတ္သန္းသျဖင့္ Startor Coil တြင္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။

Coil မွ ထုတ္လုပ္ေပးေသာ လွ်ပ္စစ္သည္ AC အမ်ဳိးအစား ျပန္လွန္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ၎ကုိ ဒိုင္အုပ္ (၆) လံုးက AC မွ DC သို႔ ေျပာင္းလဲေပးသည္။ Alternator မွ ထြက္လာေသာ လွ်ပ္စစ္သည္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ၀ါယာရိန္း ဆားကစ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဘက္ထရီသို႔ အားသြင္းေပးၿပီး အျခားပါ၀ါ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔လည္း ပါ၀ါေထာက္ပံ့ေပးသည္။

12 Volt စနစ္သံုးေသာ ကားငယ္မ်ားတြင္ Alternator သည္ 12 Volt သာထြက္သည္။ 24 Volt စနစ္ သံုးေသာ ကားႀကီးမ်ားတြင္ Alternator သည္ 24 Volt ထုတ္လုပ္ေပးသည္။  24 Volt စနစ္သံုး ခ်ာဂ်င္စနစ္တြင္ ဘက္ထရီအုိးႀကီး (၂) လံုးတပ္ဆင္ ထားသည္။ 12 Volt စနစ္တြင္ ဘက္ထရီ (၁) လံုးသာ  သံုးသည္။ ဘက္ထရီအုိး အရြယ္အစားအႀကီး အေသး Size သည္ ကားတစ္စီးလံုး သံုးစြဲေသာ ပါ၀ါစြမ္းအား ပမာဏေပၚ မူတည္သည္။

 

ခ်ာဂ်င္အားသြင္းစနစ္ကို  စစ္ေဆးျခင္း


ကားတစ္စီး၏ ခ်ာဂ်င္စနစ္တြင္ ဘက္ထရီသုိ႔ အား၀င္မ၀င္ သိရွိႏိုင္ရန္ ဒတ္ခ်္ဘုတ္၌  Warning Lamp တပ္ဆင္ထားသည္။ ဘက္ထရီပံု သေကၤတျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကားေသာ့ စဖြင့္လွ်င္ ဒတ္ခ်္ဘုတ္၌ အင္ဂ်င္၀ိုင္မီးနီႏွင့္ ဘက္ထရီမီးနီ လင္းေနမည္။ ေမာ္တာလွည့္ၿပီး စက္ႏိုးလိုက္ပါက အင္ဂ်င္လည္လွ်င္ ၎ မီနီမ်ား ၿငိမ္းသြားမည္။ အကယ္၍ ကားေမာင္းေနရင္း ဘက္ထရီမီးနီ လင္းလာလွ်င္ ခ်ာဂ်င္စနစ္၌ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတိေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

တခ်ဳိ႔ကားမ်ားတြင္ ဒိုင္နမုိမွ ခ်ာဂ်င္အမ္ပီယာ မည္မွ်ထြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနေသာ Ammeter  ပါရွိသည္။ ၎မီတာခြက္တြင္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း ပမာဏကို AMP ျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ Ammeter ဒိုင္ခြက္တြင္ Pointer  မွ်ားမျပပါက ခ်ာဂ်င္ မ၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်ာဂ်င္ မ၀င္ေသာ အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာရွိသည္။


 • ပန္ကာႀကိဳး ျပတ္ေနသလား

 • ပန္ကာႀကိဳး  ေလ်ာ့လြန္းေန၍ တကြၽီကြၽီျမည္သလား။

 • Cutout Regulator အလုပ္မ လုပ္၍လား။

 • I.C ေလာင္သြားသလား။

 • ဒိုင္နမုိအထြက္ႀကိဳး အဆက္ေခ်ာင္ ေနသလား။

 • ဒိုင္နမုိ၊ မီးငုတ္ႏွင့္ ၀ါယာေက ဘယ္လ္ တာမီနယ္အဆက္ေနရာ တြင္ ေလာင္ၿပီးျပတ္က်ေနသလား။

 • ဒိုင္နမုိမီးႀကိဳးလြတ္ေနသလား။

 • ဒိုင္နမုိကာဗြန္ တိုေနသလား။

 • ဒိုင္နမုိ Coil ေလာင္ေနသလား။

 • Alternator မွ ဒိုင္အုပ္ကတ္တြင္ ဒိုင္အုပ္ (၆) လံုးရွိၿပီး ဒိုင္အုပ္ကြၽမ္း ေနသလား။

 • Rotor မွ Coil ၀ါယာအစလြတ္ေန သလား။

 • Stator Coil ေလာင္ေနသလား။ ၀ါယာျပတ္ၿပီး ဆားကစ္ Open ျဖစ္ ေနသလား။

 • Rotor ထိပ္မွ ေၾကးကြင္း (Slip Rings) မ်ားစားေန၍ ကာဗြန္ႏွင့္ မထိ တထိျဖစ္ေနသလား။


တခ်ဳိ႔ဒီဇယ္ကားမ်ားတြင္ Vacuum Pump  ႏွင့္ Alternator တြဲထားသည္။ Oil Seal ေပါက္ေနပါက Alternator အတြင္းသို႔ အင္ဂ်င္၀ုိင္မ်ား ေရာက္ၿပီး ကာဗြန္ႏွင့္ ေၾကးကြင္းၾကားတြင္ ဆီမ်ားညစ္ေပ တတ္သည္။ ထုိအခါ Rotor တြင္လံုေလာက္ေသာ လွ်ပ္စစ္မရ၍ သံလုိက္စက္ကြင္း မျဖစ္ပါ။ သံလုိက္ စက္ကြင္းမျဖစ္ပါက Alternator မွ လွ်ပ္စစ္ မထြက္ပါ။

 • ပန္ကာႀကိဳးတင္းလြန္းအားႀကီး လွ်င္ ဒိုင္နမုိေဘာလ္ကြဲတတ္သည္။ ေဘာလ္ေကာင္းပါက ႐ိုတာႏွင့္ ကြိဳင္ ႐ိုက္မိထိမိၿပီး ပ်က္စီးတတ္သည္။

 • ဒိုင္နမို  ေကာင္းေသာ္လည္း ဘက္ထရီအုိး မေကာင္းပါက သြင္းသမွ်အားကုိ ထိန္းမထား ႏိုင္ပါ။ ညသိပ္ၿပီး မနက္ေစာေစာ ကားစက္ႏိႈးလွ်င္ ဘက္ထရီ အီေနတတ္သည္။

 • ဘက္ထရီေခါင္းမ်ား၊ ဘက္ထရီ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ား ေခ်ာင္ေန၊ လြတ္ေနပါက အားမ၀င္ပါ။

 • ဘက္ထရီကုိ ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 • ခ်ာဂ်င္အားသြင္းစနစ္ႏွင့္ စက္ႏိႈး ေမာ္တာစနစ္တို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုဆက္စပ္ေန၍ စနစ္ (၂) မ်ဳိး စလံုးေကာင္းရန္ ပံုမွန္စစ္ေဆးထိန္း သိမ္းပါ။


 

ခ်ာဂ်င္အားသြင္းစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း


ပန္ကာႀကိဳး တင္းအားသည္ ပံုမွန္ရွိရမည္။ ပန္ကာႀကိဳးကုိ လက္မျဖင့္ ဖိခ်လိုက္ပါက (၀.၅) လက္မခန္႔  ထိဆင္းရမည္။ ေလ်ာ့လြန္းပါက ပန္ကာႀကိဳးစားၿပီး ဒိုင္နမုိလည္အား က်လာမည္။

(၆) လတစ္ႀကိမ္ဒိုင္နမုိ Alternator ကုိ ျဖဳတ္ေဆးၿပီး Servicing လုပ္ပါ။ လုိအပ္ခ်က္မ်ား စစ္ေဆးၿပီး လဲသင့္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ လဲလွယ္ပါ။

ဒိုင္နမုိ မီးငုတ္၀ါယာႀကိဳး အဆက္မ်ား ေသခ်ာပါေစ။

ဒိုင္နမုိ Alternator မီး ထြက္မွန္မမွန္ မီတာခြက္ ေထာက္တုိင္းပါ။ ရွိသင့္ေသာအမ္ပီယာရွိရမည္။

Over Charging ျဖစ္လွ်င္ ဘက္ထရီဆူလာၿပီး ဘဲဥပုပ္နံ႔ထြက္ လာမည္။ Over Charging ျဖစ္ျခင္းသည္ I.C မေကာင္း ၍ျဖစ္သည္။ ဘက္ထရီ သက္တမ္းကုိ တို ေစသည္။

ဘက္ထရီေခါင္းမ်ား၊ ငုတ္မ်ား၊ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ား ကုိ အၿမဲသန္႔ရွင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းပါ။ အဆက္မ်ား တင္းက်ပ္ေနပါေစ။

ဘက္ထရီမုိးေရ၊ အက္ဆစ္ Levelမွန္ေအာင္ စစ္ေဆးပါ။ လိုအပ္ပါက မုိးေရထပ္ျဖည့္ပါ။

ဘက္ထရီမီးလင္းလွ်င္၊ ညဘက္ မီးႀကီး ျပင္းအားက်ေနလွ်င္ ခ်ာဂ်င္မ၀င္ ၍ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးျပဳျပင္ပါ။

ပန္ကာႀကိဳး ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ား အစလွန္ေနလွ်င္၊ စားေနလွ်င္ ပန္ကာႀကိဳး ေကာင္းေကာင္းကို လဲေပးပါ။

 

Ref: Auto MobileUnicode Version

ကားတစ်စီးတွင် ချာဂျင်အား သွင်းစနစ်သည် အရေးကြီးသော စနစ်များထဲမှ စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကားတစ်စီးလုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ နှင့်စွမ်းဆောင်မှုများကို ထိန်းချုပ်သော အရာမှာ Electrical System  ဖြစ်သည်။

Car-Charging

 

Charging System  သည် Electrical System  ပုံမှန် အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်သောလျှပ်စစ် စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကားဘက်ထရီသည် (Charging System) ချာဂျင်အားသွင်းစနစ်မှ ထုတ်လုပ်ပေးသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင် များကို ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် သိုလှောင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ ချာဂျင် အားသွင်းစနစ်သည်  ကားဘက်ထရီ အစဉ်အမြဲအားပြည့်ဝ နေစေရန်နှင့် ကားတွင် တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ မီးထွန်း စနစ်များ၊ မီးပေးစနစ်များ၊ လေအေး ပေးစက်များ၊ အခြားပါဝါသုံးပစ္စည်း များအားလုံးကို လျှပ်စစ်ပါဝါစွမ်းအင် ထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Charging System သည် Electrical System  ၏ အသည်းနှလုံး ဖြစ်သည်။

ချာဂျင်အားသွင်းစနစ် ပုံမှန် အလုပ်လုပ်နေမှ ကားဘက်ထရီသည် စွမ်းအင်ပြည့်ဝ၍ အမြဲတမ်းအသင့် အနေအထားတွင်ရှိမည်။ ချာဂျင်အား သွင်းစနစ်ကောင်းမှ စက်နိုး မော်တာစနစ် (Starting System) လည်းကောင်းမည်။ ချာဂျင်အားသွင်းစနစ် နှင့် Starting System တို့သည် ဆက်စပ်နေသည်။ ဘက်ထရီချာဂျင် အားမဝင်ပါက နံနက်ပိုင်း ကားစက်နှိုး၍ ရမည်မဟုတ်။ ဘက်ထရီအိုးငှား၍ ထောက်နှိုးရမည်။ ဒုက္ခများသည်။

Charging System တွင် Alternator, Battery နှင့် Alternator ၏ ပါဝါစွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးသော ကွန်ပျူတာ (ECU) ခေတ်ဟောင်းကားများတွင် (Regulator) တို့ပါဝင်သည်။ Charging System ပုံမှန် အ လုပ်လုပ်နေလျှင် ကားဘက်ထရီစွမ်း အားအပြည့်ရှိပြီး Electrical System တစ်ခုလုံးသည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်မည်။ ထို့ကြောင့် ချာဂျင်စနစ်အား ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ယာဉ်မောင်းသူတိုင်း ပြုလုပ်ရမည့် တာဝန်ဖြစ်သည်။ ကားဟောင်းများ ကိုင်တွယ်ရသော ပိုင်ရှင်နှင့် ယာဉ်မောင်းများသည် ချာဂျင်အားသွင်းစနစ်ကို ပို၍ဂရုစိုက်ရသည်။

ချာဂျင်စနစ်  အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံ


ချာဂျင်စနစ်တွင် အဓိကကျသော အရာမှာ Alternator ခေါ် AC/DC  ဒိုင်နမို  ဖြစ်သည်။ ခေတ်ဟောင်း ကားများတွင် ဒိုင်နမိုမီးအား ကို Cutout (ခေါ်) Regulator က ထိန်းချုပ်သည်။ ယခုနောက်ပိုင်းတွင် Alternator ၌ I.C ယူနစ်ပါလာပြီး ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်း အမ်ပီယာ ကိုထိန်းချုပ်သည်။ ခေတ်ပေါ်ကား များတွင် Electronic Control Unit (ECU) မှ ထိန်းချုပ်သည်။

Alternator ပူလီနှင့် အင်ဂျင်ပူလီကို ပန်ကာကြိုး (V-Belt)နှင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။ ကားအင်ဂျင် စက်နိုးသွား၍ အင်ဂျင်လည်ပတ်လျှင် Alternator ပါလိုက် လည်သည်။  Alternator တွင် လည်ပတ်နေသော အရာမှာ Rotor ခေါ် သံလိုက်တုံးဖြစ်သည်။ Rotor တွင် ဖြစ်ပေါ်သော သံလိုက်စက်ကွင်းသည်  Startor Coil ကို ဖြတ်သန်းသဖြင့် Startor Coil တွင် လျှပ်စီးကြောင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

Coil မှ ထုတ်လုပ်ပေးသော လျှပ်စစ်သည် AC အမျိုးအစား ပြန်လှန် လျှပ်စီးကြောင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဒိုင်အုပ် (၆) လုံးက AC မှ DC သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ Alternator မှ ထွက်လာသော လျှပ်စစ်သည် ဆက်သွယ်ထားသော ဝါယာရိန်း ဆားကစ်များမှ တစ်ဆင့် ဘက်ထရီသို့ အားသွင်းပေးပြီး အခြားပါဝါ လိုအပ်သော နေရာများသို့လည်း ပါဝါထောက်ပံ့ပေးသည်။

12 Volt စနစ်သုံးသော ကားငယ်များတွင် Alternator သည် 12 Volt သာထွက်သည်။ 24 Volt စနစ် သုံးသော ကားကြီးများတွင် Alternator သည် 24 Volt ထုတ်လုပ်ပေးသည်။  24 Volt စနစ်သုံး ချာဂျင်စနစ်တွင် ဘက်ထရီအိုးကြီး (၂) လုံးတပ်ဆင် ထားသည်။ 12 Volt စနစ်တွင် ဘက်ထရီ (၁) လုံးသာ  သုံးသည်။ ဘက်ထရီအိုး အရွယ်အစားအကြီး အသေး Size သည် ကားတစ်စီးလုံး သုံးစွဲသော ပါဝါစွမ်းအား ပမာဏပေါ် မူတည်သည်။

 

ချာဂျင်အားသွင်းစနစ်ကို  စစ်ဆေးခြင်း


ကားတစ်စီး၏ ချာဂျင်စနစ်တွင် ဘက်ထရီသို့ အားဝင်မဝင် သိရှိနိုင်ရန် ဒတ်ချ်ဘုတ်၌  Warning Lamp တပ်ဆင်ထားသည်။ ဘက်ထရီပုံ သင်္ကေတဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ ကားသော့ စဖွင့်လျှင် ဒတ်ချ်ဘုတ်၌ အင်ဂျင်ဝိုင်မီးနီနှင့် ဘက်ထရီမီးနီ လင်းနေမည်။ မော်တာလှည့်ပြီး စက်နိုးလိုက်ပါက အင်ဂျင်လည်လျှင် ၎င်း မီနီများ ငြိမ်းသွားမည်။ အကယ်၍ ကားမောင်းနေရင်း ဘက်ထရီမီးနီ လင်းလာလျှင် ချာဂျင်စနစ်၌ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်နေကြောင်း သတိပေး ခြင်းဖြစ်သည်။

တချို့ကားများတွင် ဒိုင်နမိုမှ ချာဂျင်အမ်ပီယာ မည်မျှထွက်ကြောင်း ဖော်ပြနေသော Ammeter  ပါရှိသည်။ ၎င်းမီတာခွက်တွင် လျှပ်စီးကြောင်း ပမာဏကို AMP ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ Ammeter ဒိုင်ခွက်တွင် Pointer  မျှားမပြပါက ချာဂျင် မဝင်ကြောင်း ဖော်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ချာဂျင် မဝင်သော အကြောင်းရင်း များစွာရှိသည်။


 • ပန်ကာကြိုး ပြတ်နေသလား

 • ပန်ကာကြိုး  လျော့လွန်းနေ၍ တကျွီကျွီမြည်သလား။

 • Cutout Regulator အလုပ်မ လုပ်၍လား။

 • I.C လောင်သွားသလား။

 • ဒိုင်နမိုအထွက်ကြိုး အဆက်ချောင် နေသလား။

 • ဒိုင်နမို၊ မီးငုတ်နှင့် ဝါယာကေ ဘယ်လ် တာမီနယ်အဆက်နေရာ တွင် လောင်ပြီးပြတ်ကျနေသလား။

 • ဒိုင်နမိုမီးကြိုးလွတ်နေသလား။

 • ဒိုင်နမိုကာဗွန် တိုနေသလား။

 • ဒိုင်နမို Coil လောင်နေသလား။

 • Alternator မှ ဒိုင်အုပ်ကတ်တွင် ဒိုင်အုပ် (၆) လုံးရှိပြီး ဒိုင်အုပ်ကျွမ်း နေသလား။

 • Rotor မှ Coil ဝါယာအစလွတ်နေ သလား။

 • Stator Coil လောင်နေသလား။ ဝါယာပြတ်ပြီး ဆားကစ် Open ဖြစ် နေသလား။

 • Rotor ထိပ်မှ ကြေးကွင်း (Slip Rings) များစားနေ၍ ကာဗွန်နှင့် မထိ တထိဖြစ်နေသလား။


တချို့ဒီဇယ်ကားများတွင် Vacuum Pump  နှင့် Alternator တွဲထားသည်။ Oil Seal ပေါက်နေပါက Alternator အတွင်းသို့ အင်ဂျင်ဝိုင်များ ရောက်ပြီး ကာဗွန်နှင့် ကြေးကွင်းကြားတွင် ဆီများညစ်ပေ တတ်သည်။ ထိုအခါ Rotor တွင်လုံလောက်သော လျှပ်စစ်မရ၍ သံလိုက်စက်ကွင်း မဖြစ်ပါ။ သံလိုက် စက်ကွင်းမဖြစ်ပါက Alternator မှ လျှပ်စစ် မထွက်ပါ။

 • ပန်ကာကြိုးတင်းလွန်းအားကြီး လျှင် ဒိုင်နမိုဘောလ်ကွဲတတ်သည်။ ဘောလ်ကောင်းပါက ရိုတာနှင့် ကွိုင် ရိုက်မိထိမိပြီး ပျက်စီးတတ်သည်။

 • ဒိုင်နမို  ကောင်းသော်လည်း ဘက်ထရီအိုး မကောင်းပါက သွင်းသမျှအားကို ထိန်းမထား နိုင်ပါ။ ညသိပ်ပြီး မနက်စောစော ကားစက်နှိုးလျှင် ဘက်ထရီ အီနေတတ်သည်။

 • ဘက်ထရီခေါင်းများ၊ ဘက်ထရီ ကေဘယ်လ်ကြိုးများ ချောင်နေ၊ လွတ်နေပါက အားမဝင်ပါ။

 • ဘက်ထရီကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

 • ချာဂျင်အားသွင်းစနစ်နှင့် စက်နှိုး မော်တာစနစ်တို့သည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခုဆက်စပ်နေ၍ စနစ် (၂) မျိုး စလုံးကောင်းရန် ပုံမှန်စစ်ဆေးထိန်း သိမ်းပါ။


 

ချာဂျင်အားသွင်းစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း


ပန်ကာကြိုး တင်းအားသည် ပုံမှန်ရှိရမည်။ ပန်ကာကြိုးကို လက်မဖြင့် ဖိချလိုက်ပါက (ဝ.၅) လက်မခန့်  ထိဆင်းရမည်။ လျော့လွန်းပါက ပန်ကာကြိုးစားပြီး ဒိုင်နမိုလည်အား ကျလာမည်။

(၆) လတစ်ကြိမ်ဒိုင်နမို Alternator ကို ဖြုတ်ဆေးပြီး Servicing လုပ်ပါ။ လိုအပ်ချက်များ စစ်ဆေးပြီး လဲသင့်သော အစိတ်အပိုင်းများကို လဲလှယ်ပါ။

ဒိုင်နမို မီးငုတ်ဝါယာကြိုး အဆက်များ သေချာပါစေ။

ဒိုင်နမို Alternator မီး ထွက်မှန်မမှန် မီတာခွက် ထောက်တိုင်းပါ။ ရှိသင့်သောအမ်ပီယာရှိရမည်။

Over Charging ဖြစ်လျှင် ဘက်ထရီဆူလာပြီး ဘဲဥပုပ်နံ့ထွက် လာမည်။ Over Charging ဖြစ်ခြင်းသည် I.C မကောင်း ၍ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီ သက်တမ်းကို တို စေသည်။

ဘက်ထရီခေါင်းများ၊ ငုတ်များ၊ ကေဘယ်လ်ကြိုးများ ကို အမြဲသန့်ရှင်းအောင် ထိန်းသိမ်းပါ။ အဆက်များ တင်းကျပ်နေပါစေ။

ဘက်ထရီမိုးရေ၊ အက်ဆစ် Levelမှန်အောင် စစ်ဆေးပါ။ လိုအပ်ပါက မိုးရေထပ်ဖြည့်ပါ။

ဘက်ထရီမီးလင်းလျှင်၊ ညဘက် မီးကြီး ပြင်းအားကျနေလျှင် ချာဂျင်မဝင် ၍ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးပြုပြင်ပါ။

ပန်ကာကြိုး နှုတ်ခမ်းသားများ အစလှန်နေလျှင်၊ စားနေလျှင် ပန်ကာကြိုး ကောင်းကောင်းကို လဲပေးပါ။

 

Ref: Auto Mobile

Latest News

city taxi မ်ား မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မႈ အင္​းစိန္​...

23484516 2151118281607590 1169006877 o 1 150x150

Zawgyi Version ရန္​ကုန္​တြင္​ ​ေမာင္​းႏွင္​​ေန​ေသာ city taxi ယာဥ္​မ်ား မွတ္​ပံုတင္​...

Read more »

ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ အတိုင္​ပင္​ခံရံုးမွ...

Latest news1 9 150x150

Zawgyi Version ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ အတိုင္​ပင္​ခံရံုးမွ မွတ္​ပံုတင္​ျပဳလုပ္​ထား​ေသာ ယာဥ္​မ်ား၏ မိုဒယ္​ခုႏွစ္​အလိုက္​စာရင္​း​မ်ား၊...

Read more »

The Pizza Company မွ သိန္း၅၀၀တန္ဖိုးရွိ...

Pizza 150x150

Zawgyi Version The Pizza Company သည္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလ အေရာင္းျမင့္တင္သည့္အေနျဖင့္ The Pizza Company ဆုိင္ခြဲ တိုင္းတြင္တြင္ ၂၉၀၀၀ က်ပ္ဖိုး...

Read more »

မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီး...

23667525 2159301577455927 209492361 n 150x150

Zawgyi Version မိုဒယ္​သတ္​မွတ္​ခ်က္​ထုတ္​ျပန္​ၿပီးေနာက္​ပိုင္​း ​ အ​ေရာင္​းစင္​တာ ဖြင္​့ရန္​ ​ေလ်ွာက္​ထားမႈမ်ားအား ဒီနွစ္ Consignment...

Read more »

ယာဥ္အပိုုပစၥည္းႏွင့္...

Img 0593 1 150x150

             carsdb Zawgyi Version ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ အႀကီးက်ယ္ဆံုုးေသာ ယာဥ္အပိုုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံ တကာ...

Read more »