ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

Xenon X

လိပ်စာ
No(43), (8) Ward, Parami Road, Yankin

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09761769769

Xtreme Auto

လိပ်စာ
No(74), 39th Street, Between 80 & 81 Street, Mandalay

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09792222287

XYG

လိပ်စာ
No(27), (164) Street, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
544391, 09-5138196, 09-5400555

XYG

လိပ်စာ
No (27), 164 Street, Behind Tarmwe Plaza, Tarmwegyi (Kha) Quarter, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
546893, 546892, 09-5016984